Umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Podstawa prawna:
art. 67a § 1, ˜ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 59, poz. 404)
 
Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:
Referat Finansowy i Podatków
Osoby odpowiedzialne: inspektor Agnieszka Kopera i inspektor Anna Jachym
I piętro, pok. 19, tel. (014) 681 91 21 wew. 127
Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30
 
Wymagane dokumenty:
Podatnik:
•wniosek o umorzenie zaległości podatkowych wraz z uzasadnieniem
•protokół o stanie majątkowym podatnika
•ewentualne inne materiały i dokumenty świadczące o sytuacji finansowej podatnika i mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
 
Informacje przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:
•formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
•oświadczenie (lub zaświadczenia) o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch latach poprzedzających rok bieżący 
•informacje o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości
•informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis
•informacje o pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis
 
Informacje składane przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
•formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 
•oświadczenie (lub zaświadczenia) o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch latach poprzedzających rok bieżący 
•informacjie o pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 
Opłaty: Nie pobiera się.
 
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Tryb odwoławczy:
Podatnikowi przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.