Deklaracja dostępności Oficjalny Portal Internetowy Gminy Radomyśl Wielki

Gmina Radomyśl Wielki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny Portal Internetowy Gminy Radomyśl Wielki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego wejście do budynku nie podlega żadnym ograniczeniom, budynek jest otwarty dla wszystkich. Klienci obsługiwani są w biurze obsługi, na parterze budynku. W budynku nie ma zainstalowanych wind osobowych lub towarowych. Dla osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich po północnej stronie budynku - wejście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - znajduje się pochylnie umożliwiająca dostanie się na parter budynku. Tam można poinformować o temacie swojej sprawy i osoba właściwa do jej załatwienia przychodzi do klienta. Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się po wschodniej i północnej stronie budynku. Nie ma ograniczeń lub zakazów dla osób poruszających się z psem asystującym. W przypadku takiej potrzeby jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze obsługi.