OGŁOSZENIE

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że od dnia 05.05. 2020 r. (wtorek) handel na Placu Targowym
w Radomyślu Wielkim przy ulicy Wałowej zostaje wznowiony.

Przypomina się o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny (zob: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/)

Jeżeli służby porządkowe zgłoszą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na Placu Targowym, handel zostanie ponownie wstrzymany, aż do odwołania.Ważne informacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej


Aktualne informacje dotyczące sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID -19


KOMUNIKAT
BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO
z dnia 16.03.2020 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID -19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję:

 1. W Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim od dnia 16 marca 2020 r. sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr. tel.:
 • Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Sekretariat – 14 680 70 50
 • Urząd Stanu Cywilnego – 14 680 70 61
 • Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe – 14 680 89 04
 • Sprawy podatkowe – 14 680 89 01, 14 680 89 00
 • Skarbnik, Księgowość – 14 680 70 54, 14 680 89 05
 • Ochrona środowiska – 14 680 89 16
 • Budownictwo – 14 680 70 53
 • Inwestycje – 14 680 70 60
 • Ewidencja ludności, dowody osobiste – 14 680 70 68
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami – 14 680 70 59
 • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 14 680 70 52

oraz drogą pocztową lub poprzez e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do Urzędu oraz pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl;

 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim:
 • Dyrektor GOPS – 14 681 14 22
 • Z-ca Dyrektora, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc społeczna – 14 686 50 77
 • Pracownicy socjalni – 14 681 97 22
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – 14 682 99 75

 oraz drogą elektroniczną : gops@gops.radomyslwielki.pl

W sprawach pilnych, których nie ma możliwości załatwienia kontaktem telefonicznym, po wcześniejszym umówieniu się – interesanci proszeni są o użycie dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

     

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński


Apel Burmistrza Radomyśla Wielkiego

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2.
 

Ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, a także decyzją władz państwowych o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju oraz zamknięciu placówek oświatowych Burmistrz Radomyśla Wielkiego:

 • Zaleca podjęcie działań profilaktycznych, w tym przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny (w szczególności po kontaktach bezpośrednich z innymi osobami).
 • Apeluje o rezygnację z uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach, kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych itp., które gromadzą dużą ilość osób.
 • Zwraca się z prośbą do organizatorów wszelkich innych przedsięwzięć gromadzących mieszkańców o rozważenie przełożenia wydarzeń  na inny termin lub całkowite ich odwołanie.
 • Występuje do właścicieli lokali użyteczności publicznej w tym gastronomicznych i rozrywkowych o zachowanie szczególnie dokładnych zasad higieny, a także zwracanie uwagi na osoby wykazujące objawy grypopodobne.
 • Nakłania rodziców dzieci i młodzieży szkolnej i studiującej o dopilnowanie, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych był faktycznie czasem kwarantanny, bez zbędnych wyjść, przebywania w miejscach publicznych czy udziału w innych formach zgromadzeń.
 • Apeluje do mieszkańców o wykazanie zainteresowania i objęcie pomocą osób starszych i samotnych, które mają problemy z zaopatrzeniem w środki niezbędne do życia.
 • Zachęca (w miarę możliwości jeśli sytuacja nie jest pilna) do ograniczenia osobistych wizyt w jednostkach i urzędach publicznych, gdzie mogą narazić się na bezpośredni kontakt z osobami nieznajomymi, o których nic nie wiemy, a które mogą być potencjalnie zainfekowane.
 • Jeżeli jest to możliwe prosi się o załatwienie spraw urzędowych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mailowej Urzędu Miejskiego: sekretariat@radomyslwielki.pl lub telefonicznie ( 14 68 19 121 ).
 • Osoby wracające z regionów, gdzie występuje koronawirus i mające objawy choroby lub po kontakcie z osobą zakażoną, proszone są o powiadomienie o tym fakcie telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. 17 586 30 21, 506 484 235) lub oddział obserwacyjno-zakaźny (tel. 17 78 00 390).

Wszyscy mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki powinni ze swojej strony dołożyć wszelkich starań, by redukować ewentualną możliwość rozprzestrzeniania się wirusa.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

Komunikaty

Aktualne wydarzenia
1
Obsługa
interesantów
2
Informacje
o gminie
3
Urząd
Miejski
4
Informacje, komunikaty, oferty, zaproszenia
5