Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji wwarunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej naplatformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5) wskazanie adresu, na który mabyć wysłany pakiet wyborczy;
6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Więcej informacji i formularz ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Komunikaty

Aktualne wydarzenia
1
Obsługa
interesantów
2
Informacje
o gminie
3
Urząd
Miejski
4
Informacje, komunikaty, oferty, zaproszenia
5