Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Rozpoczyna się faza montażu urządzeń OZE dla mieszkańców gminy Radomyśl Wielki

Informujemy, że zakończony został etap związany z przetargiem na Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy Radomyśl Wielki i Przecław. Wyłonieni zostali dostawcy urządzeń OZE i podpisane są z nimi umowy na dostawę i montaż urządzeń.

Dostawcami zostały następujące firmy;

-  paneli fotowoltaicznych firma Hymon Energy Sp. z o.o. z Tarnowa  - wartość zadania na terenie naszej gminy to 2 546 515,33 zł,

- kotłów na biomasę firma Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna – wartość dostawy dla naszych mieszkańców to 314 341,83 zł,

- kolektorów słonecznych firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej – wartość zadania w naszej gminie to 803 520 zł,

- pomp ciepła firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej – wartość zadania w naszej gminie to 858 628,50 zł.

Najszybciej będzie realizowana dostawa kotłów na biomasę, które będą zamontowane do 31 października 2018 roku. Pozostałe urządzenia będą montowane sukcesywnie w terminie do 31 maja 2019 roku.  

Mieszkańcy muszą dokonać dopłaty do wpłaconych zaliczek w wysokości, jaka podana będzie w aneksie do umowy, w terminie ustalonym wstępnie na 21 września 2018 roku. Warunkiem montażu urządzenia OZE jest wpłata całej należnej kwoty pieniężnej. Informuje również, że po przetargu wzrosła cena urządzeń i stąd wzrósł udział mieszkańców w kosztach zakupu i montażu urządzeń OZE z 15,01% do 21,82%.

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim planuje zorganizować spotkania z mieszkańcami  gminy Radomyśl Wielki w pierwszym tygodniu września w sprawie realizacji inwestycji OZE o czym powiadomimy telefonicznie mieszkańców.


OZE - otwarcie ofert powtórzonego przetargu

25 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu odbyło się otwarcie ofert powtórzonego przetargu dla zamówienia "Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki".

Informacja z otwarcia ofert powtórzonego przetargu

 


Projekt OZE po przetargu

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zamówienia "Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki"

Otwarcie ofert odbyło się w 7 maja w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Informacja z otwarcia ofert


Realizacja OZE na terenie Gminy Radomyśl Wielki

Gmina Radomyśl Wielki pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Przecław. Gmina Przecław jest LIDEREM.

Główny cel strategiczny to „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Przecław i Radomyśl Wielki poprzez montaż na 642 obiektach mieszkalnych do końca 2020 roku 926 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,87MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych: - zwiększenie od 2019r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki 926 szt. instalacji OZE;

- zmniejszenie od 2020 r. w Gminach Radomyśl Wielki i Przecław emisji CO2 do atmosfery w wysokości 2 111,20 t CO2/rok;

- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Radomyśl Wielki i Przecław w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 3 682,33 MWht/rok

- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Radomyśl Wielki i Przecław w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 393,52 MWhe/rok.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 377 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, 245 szt. kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, 89 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych i 215 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 czerwca 2019r.

Całkowita wartość projektu: 12 848 404,48 

Wydatki kwalifikowane Projektu  wynoszą: 11 765 640,00 zł 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
9 999 617,43 zł i stanowi nie więcej niż 84,99% .

 


Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie wymiany piecy na paliwo stałe (węgiel, miał, drewno)

Burmistrz Radomyśla Wielkiego na podstawie §6 ust.1 Uchwały nr XXXVII/332/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór wniosków o dotację na wymianę piecy węglowych na nowe piece; węglowe 5 klasy ekologiczności oraz gazowe i urządzenia dopalające dym. Kwota dofinansowania do zakupu piecy wynosi 5 000 zł a do urządzeń dopalających dym 1200 zł, ale nie więcej niż 70% ceny brutto zakupu pieców i urządzeń.

 1. Wnioski o dotację wg wzoru ustalonego w/w uchwale Rady Miejskiej należy składać do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pokój 24 sekretariat (II piętro) od dnia 20 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz wnioski o dotacje są dostępne na stronie internetowej gminy Radomyśl Wielki oraz w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim i u sołtysów.
 2. Zadanie wymiany pieca należy zrealizować nie później niż do 9 listopada 2018 roku i złożyć wniosek o wypłatę dotacji w terminie 21 dni po realizacji zadania nie później niż do 30 listopada 2018 roku.
 3.  W budżecie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 roku na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła ujęta została kwota 500 000 zł.
 4. O przyznaniu dotacji będzie decydowała kolejność złożenia wniosków oraz kwota przeznaczona na dotacje.
 5. Z wnioskodawcami którzy uzyskali dofinansowanie Gmina zawrze stosowną umowę. Wnioski, które nie uzyskają dotacji ze względu na wyczerpanie się środków finansowych w budżecie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.
 6. Dotacja nie obejmuje finansowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dotację.

 

Załączniki

 1. Wniosek o dotację celową  
 2. Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju
 3. Wzór szczegółowego kosztorysu
 4. Umowa o udzielenie dotacji
 5. Wniosek o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła
 6. Wzór protokołu demontażu pieca na paliwo stałe
 7. Wzór protokołu odbioru instalacji nowego źródła ciepła
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wzory umów dla właścicieli, którzy będą mieli dofinansowanie do OZE

Wzór umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE
w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańców Gminy Przecław w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”

Wzór umowy użyczenia

Osoby zgłaszające się do podpisywania umów o dofinansowanie powinny zabrać ze sobą:

- dowody osobiste,

- dokumenty potwierdzające fakt własności budynku, na którym maja być montowane instalacje,

oraz jeśli takowe posiadają dokumenty potwierdzające:

- prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego,

- zamieszkanie osoby z niepełnosprawnością,

- prawo do świadczenia rodzinnego,

- będące rodziną wielodzietną i/lub rodzina zastępczą w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 


Będą dotacje dla mieszkańców na OZE

Gmina Radomyśl Wielki wraz z Gminą Przecław znalazły się w gronie samorządów z województwa podkarpackiego, których wspólny wniosek pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” został wybrany do dofinansowania w ramach środków unijnych.

To dobra wiadomość dla mieszkańców obu gmin, którzy byli zainteresowani zamontowaniem instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Obecnie trwa procedura podpisywania umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, która zakończy się za tydzień. Kolejnym etapem będzie podpisywanie umów z mieszkańcami. - Rozpocznie się on już w styczniu. Mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli wnioski na OZE będziemy powiadamiać o tym telefonicznie. Z kolei w lutym powinna rozpocząć się procedura przetargowa – informuje Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Przypomnijmy, że w ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli stosowne deklaracje, będą mogli zakupić instalacje solarne i fotowoltaiczne, piece na biomasę i pompy ciepła. W sumie w gminie Radomyśl Wielki 245 osób złożyło wnioski na 291 urządzeń o mocy ok. 1,5 tys. kW.

Ogólna kwota przedsięwzięcia to 12,76 mln zł. Na radomyską część przypada 4,36 mln zł, a dotacja wyniesie 3,37 mln zł. Finansowy wkład własny mieszkańców do projektu wyniesie 15% jego wartości plus podatek VAT w wysokości 8%. Projekt został złożony w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20 (Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE).

 


Informacja w sprawie weryfikacji wniosków na OZE

Osobom, które składały deklarację uczestnictwa w Projekcie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Radomyśl Wielki, w najbliższych dniach zostanie dostarczona do podpisania umowa, z wyjątkiem mieszkańców Radomyśla Wielkiego, którzy będą proszeni do Urzędu Miejskiego w celu podpisania umowy, dotyczącej przeprowadzenia inwentaryzacji budynku pod katem możliwości montażu zadeklarowanej instalacji, jak również ostatecznego doboru rodzaju i mocy instalacji wg. zapotrzebowania.

Inwentaryzację przeprowadzała będzie firma PRO-IN-TECH z Rzeszowa, warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wpłata kwoty 98,40 zł brutto na wskazany w umowie numer konta bankowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2017 Inwentaryzacja przeprowadzona będzie do 24.02.2017 roku. W razie pytań podajemy nr kontaktowy do firmy PRO-IN-TECH; Grzegorz Lubas PRO-IN-TECH, Mobile: +48 694 479 354.

 

                                                                                                         Stanisław Lonczak

                                                                                             Z-ca Burmistrza Radomyśla Wielkiego


Przedłużenie terminu składania dokumentów OZE, obniżenie kwoty wkładu własnego

         Informujemy mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki zainteresowanych udziałem w projekcie parasolowym OZE, że na dzień 30 XI 2016 r. wpłynęło 185 wniosków, w związku z tym Gmina Radomyśl Wielki będzie aplikowała o środki w partnerstwie z innymi gminami.

         Na ostatnim konwencie wójtów, który odbył się 29 listopada w Tuszowie Narodowym wójtowie gmin ustalili, że wkład własny finansowy mieszkańców do projektu zostanie obniżony i wyniesie 15 % jego wartości. Dotyczy to złożonych deklaracji i tych, które jeszcze będzie można złożyć.

         Ta korzystna dla mieszkańców zmiana nastąpiła po analizie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego dotyczących opracowania projektu w ramach RPO województwa podkarpackiego Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Nabór wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, potrwa do 2 marca 2017 roku. W związku z tym przedłuża się termin składania deklaracji w Gminie Radomyśl Wielki do dnia 19 grudnia 2016 r. Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, II piętro pok. 24.

 

                                                                                     Z-ca Burmistrza

                                                                                 Stanisław Lonczak


Nabór wniosków od mieszkańców na OZE

Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszeń uczestnictwa w programie UE - Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii został przedłużony do dnia 30 listopada 2016 roku.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim przyjmuje do 7 listopada 2016 roku zgłoszenia mieszkańców gminy Radomyśl Wielki zainteresowanych uczestnictwem w programie UE, jaki planowany jest w województwie podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (oś III Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE). Każdy mieszkaniec powinien złożyć trzy deklaracje tj. Deklaracja OZE RPOWL, Oświadczenie kryteria OZE, Ankieta doboru OZE. Ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego II piętro, pokój 24. W załączeniu druki deklaracji i regulamin oraz prezentacja multimedialna programu OZE.

Załączniki:

Deklaracja OZE RPOWL_2014_2020

Oświadczenie_kryteria_OZE

Ankieta  doboru OZE

Regulamin

Prezentacja OZE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy niezamieszkały jeszcze budynek w trakcie budowy może być ujęty we wniosku o dofinansowanie na wyposażenie w urządzenia wykorzystujące energię odnawialną?

Tak, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze budynek musi być, co najmniej w stanie surowym zamkniętym. Po drugie budynek musi być oddany do użytku do dnia podpisania umowy o dofinansowaniu źródeł OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) dla mieszkańców gminy Radomyśl Wielki, czyli do rozpoczęcia realizacji wniosku. Przewidywany ewentualny termin podpisania umowy to III-IV kwartał 2017 roku.

2. Czy jeden właściciel domu może ubiegać się o dofinansowanie na więcej niż jeden rodzaj urządzeń OZE?

Tak. Jeden właściciel domu może ubiegać się o więcej niż jeden rodzaj urządzeń OZE, np. o pompę ciepła i panel fotowoltaiczny do zasilania pompy w energię elektryczną.

 


Energia wiatrowa

W związku z różnymi opiniami na temat wpływu energii wiatrowej na ludzi i środowisko naturalne stworzyliśmy informator. W związku z zainteresowaniem firm chcących realizować projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii w tym energii wiatrowej zauważyliśmy, że pojawiło się sporo obaw. Mamy nadzieję, że w tym miejscu znajdą Państwo informacje, które pomogą Wam znaleźć odpowiedzi na szereg pytań.

Z myślą o mieszkańcach chcących zgłębić swoją wiedzę na temat oddziaływania turbin umieściliśmy w tym miejscu nagranie z prezentacji, na temat problemów wynikających z energii wiatrowej jaką zaprezentowała Pani Maria Napieracz Radna Powiatu Mieleckiego oraz opinię eksperta prof. Tomasz Boczar z Politechniki  Opolskiej. Oboje Państwo zabrali głos w czasie spotkania zorganizowanego przez samorząd Gminy Radomyśl Wielki i Powiat Mielecki w dniu 27 kwietnia 2012 roku.

Są to skrajnie różne opinie, a więc i obiektywnie będziecie mogli Państwo sami wyciągnąć wnioski i na ich podstawie zbudować swoje niezależne zdanie.

Wypowiedź Radnej Marii Napieracz:

Wypowiedź prof. Tomasza Boczara:

Wyjaśnienie w sprawie szkodliwości wiatraków