Obsługa spraw przez internet (ePUAP)

Sprawy Urzędowe można realizować również przez Internet za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP). Wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Jeżeli w chwili obecnej wymagana usługa nie jest dostępna w wersji elektronicznej można ją zrealizować wysyłając pismo ogólne wraz z odpowiednimi załącznikami na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą ważność, jak wnioski złożone do urzędu w postaci papierowej.

Zgodnie z nowelizacją art. 63 §3a KPA (Dz.U.2010, Nr 40, poz.230), podanie wniesione za pośrednictwem portalu ePUAP w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, oraz
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z udostępnionych na portalu ePUAP usług bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby założyć Profil Zaufany ePUAP, należy utworzyć konto na portalu ePUAP, a następnie wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Następnym krokiem jest osobiste uwierzytelnienie Profilu w jednej,  z jednostek będącej Punktem Potwierdzeń (oddział ZUS, urząd skarbowy, urząd wojewódzki lub konsulat). Najbliższe punkty potwierdzania Profilu Zaufanego znajdują się w Urzędzie Skarbowym w Mielcu oraz Inspektoracie ZUS w Mielcu.

Posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP umożliwia realizację spraw drogą elektroniczną nie tylko w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim ale również w każdym innym urzędzie administracji publicznej w Polsce.

Instrukcja zakładania konta (PDF 5,06 MB)

Instrukcja użytkownika - Profil Zaufany (PDF 7,36 MB)

Szczegółowe informacje dotyczące portalu ePUAP oraz Profilu Zaufanego znaleźć można pod adresem www.epuap.gov.pl w dziale Pomoc.