Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Logotyp programu

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje wszystkich mieszkańców Gminy, że w tut. urzędzie działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego, którzy udzielają informacji o Programie osobom zainteresowanym, a także wspierają Wnioskodawców w procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku w budynku Urzędu Miejskiego w godzinach:

 • poniedziałek 8:00 – 12:00
 • wtorek 7:30 – 9:30
 • środa 7:30 – 9:30
 • czwartek 13:30 – 15:30
 • piątek 13:30 – 15:30

Informacje o Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek na realizację przedsięwzięcia składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Na co?

 • na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy
 • na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, tj. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.

Ile?

Dotacja może wynosić do:

 • 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

 • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
 • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Program obejmuje 3 części dla Beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Pod uwagę brany jest wyłącznie dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany w PIT,
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

UWAGA: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem.

3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

UWAGA: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie o dochodach niezbędne do wniosku o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze mieszkańcy Gminy Radomyśl Wielki mogą otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

Prefinansowanie dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Od dnia 15 lipca 2022 r. wprowadzono zmianę w programie „Czyste Powietrze”, która umożliwia osobom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania, czyli wypłaty części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć - maksymalne kwoty dotacji:

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Przez Internet lub w urzędzie

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

Za pośrednictwem banku

Wnioski można też składać w oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze” (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/)

Kontakt

 • Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pod numerem telefonu: 14 680 70 55 lub 14 680 89 05
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod numerem telefonu: 17 853 63 61
 • Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze pod numerem telefonu: 22 340 40 80

W celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Więcej informacji:

Pliki do pobrania:

Informacje do wniosku o dofinansowanie "Czyste Powietrze"

Zakres ogólny - Program priorytetowy Czyste Powietrze


Czyste Powietrze w liczbach na terenie Gminy Radomyśl Wielki - dane za okres do 31.03.2023 r.