Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomyśl Wielki lub zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) – art. 9b i 9c,    

2)      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.) (*)

       załącznik do ustawy część I ust. 36 pkt. 9 a,

3)      Ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.),

4)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

 

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko pracy, inspektor mgr inż. Piotr Stachowicz

parter, pok. 5, tel. 14 680-89-16

godz. pracy: poniedziałek 800 - 1600, wtorek -  piątek 730 – 1530.

Wymagane dokumenty:

1)      wypełniony i podpisany wniosek - pobierz druk wniosku

2)      oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – pobierz druk oświadczenia

3)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał),

4)      w przypadku występowania przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

 

Opłaty:

1)      opłata za dokonanie wpisu – 50,00 zł,

2)      opłata za zmianę wpisu – 25,00 zł,

3)      Pełnomocnictwo – 17,00 zł

 

Czas załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku do organu.
Wydanie zaświadczenia o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym. 

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego.