Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627), art. 83 ust.1.

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko pracy, inspektor Piotr Stachowicz

pok. 3, tel. 14 680-70-53

godz. pracy: poniedziałek 800 - 1600, wtorek - piątek 730 – 1530.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zawierający:

-  imię i nazwisko,

-  nazwę gatunku drzew lub krzewu,

-  obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm lub wielkość powierzchni, z której wnioskowane jest usunięcie krzewów,

-  przyczynę i termin zamierzonego usunięcia krzewów.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267).

Uwagi:

Przed wydaniem decyzji przeprowadzona jest wizja w terenie. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego.