Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469,  z późn. zm.),
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.),

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko pracy, Inspektor  Piotr Stachowicz

parter, pok. 5, tel.  14 680-89-16

godz. pracy: poniedziałek  800 - 1600, wtorek - piątek 730 – 1530.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych,
  2. dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Czas załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia w formie decyzji, w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy :

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego.