Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna:

art. 59 ust. 1 i 2 oraz 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko pracy, inspektor mgr inż. Piotr Stachowicz

parter, pok. 3, tel. 14 680-70-53

godz. pracy: poniedziałek 800 - 1600, wtorek -  piątek 730 – 1530.

Wymagane dokumenty: (art. 74 ww. ustawy)

 • wypełniony i podpisany wniosek
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa wyżej – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opłaty:

 • Pełnomocnictwo – 17,00 zł
 • Od wydanej decyzji - 205,00 zł

Czas załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267).

 Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Uwagi:

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

 1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy.
 3. Przedsięwzięcia mogące znacząco ( zawsze i potencjalnie) oddziaływać na środowisko wymienione zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
  z póżn. zm.).

Przed wydaniem decyzji przeprowadzona jest wizja w terenie. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego.