Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Utrzymanie czystości i porządku w gminie reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach z dn 13 września 1996r. (Dz.U. z 2016r. poz 250 z póżn zm ), która określa:
 
1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku;
 
2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ;
 
3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.
 
Zgodnie z ustawą Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku w gmine, który jest prawem miejscowym i stanowi wytyczne dla właścicileli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki, na których powstają odpady komunalne
- Uchwała nr XVI/132/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w sprawie:uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl Wielki (POBIERZ)
- Uchwała nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług (POBIERZ)