Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja

Powiększ
Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja
Blisko 2,8 miliona złotych z funduszy unijnych pozyskała gmina Radomyśl Wielki na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Partyni.

Wniosek, który złożyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodnościekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa) zdobył największą liczbę punktów Komisji Oceny Projektów spośród wszystkich złożonych wniosków. - Dużą radość sprawiła nam ta informacja. Po pierwsze dlatego, że nasza oczyszczalnia ma już 10 lat i wymaga unowocześnienia. Po drugie chcąc podłączać następne miejscowości do kanalizacji musimy mieć oczyszczalnię już rozbudowaną – komentuje burmistrz Józef Rybiński.

Trzy miliony dofinansowania

Wniosek opiewa na nieco ponad 4 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 2,77 mln zł. Wkład własny gminy to 1,24 mln zł. - Mamy nadzieję, że  uda się nam jeszcze odzyskać częściowo podatek VAT, co sprawiłoby, że dofinansowanie byłoby jeszcze większe, w granicach 80 procent. Niemniej i tak jest to duża pomoc, bo z własnych środków nie bylibyśmy w stanie w takim zakresie przeprowadzić tego zadania – dodaje burmistrz.

Zakres prac

Dzięki rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych dwukrotnie zwiększy się jej przepustowość (z Q=402 m3/d do Q=804 m3/d). Zakres prac modernizacyjnych obejmuje m.in.: pompownię główną, technologię oczyszczania w zblokowanym sekwencyjnym reaktorze z fazami napełniania, napowietrzania, zbiornik wody płucznej, wiatę stalową na osad, komorę pomiarową, dozowanie koagulantów, zautomatyzowanie procesów oczyszczania i pomiar ścieków. Powstanie także instalacja fotowoltaiczna, która będzie połączona z instalacją elektryczną całego obiektu. Wyprodukowana w ten sposób energia w całości będzie wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni.

Przy okazji tego przedsięwzięcia wybudowana zostanie dodatkowa nitka kanalizacji sanitarnej z pompowniami, rurociągami tłocznymi i zasileniem energetycznym o łącznej długości 250 metrów.

Rok na przebudowę

Przetarg na przebudowę oczyszczalni już został ogłoszony. Termin składania ofert mija 21 marca. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej wczesną wiosną i potrwają około roku. Planowana data zakończenia inwestycji to 27 czerwca 2018 r. - Jest taka potrzeba, by to zadanie sprawie i szybko wykonać. Po pierwsze chodzi o wykorzystanie środków unijnych, a po drugie chcemy podłączać kolejne miejscowości do kanalizacji, bo na ukończeniu jest już budowa sieci w Podborzu. Przed nami składanie wniosków o dofinansowanie unijne na budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych sołectwach. Mamy nadzieję, że zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków dobrze będzie służyć mieszkańcom – mówi burmistrz Rybiński.

10 marca 2017