Obradowali radni

Powiększ
Obradowali radni
W piątek odbyła się sesja Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Radni uchwalili III zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Radomyśl Wielki i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Podborze.

Rada nadała także statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim oraz przyjęła „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020", a także sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy między Gminą Radomyśl Wielki a Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2016 roku”.

Miejscy rajcy dokonali zmian budżetu gminy na obecny rok i zmienili uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.

22 maja 2017