Ile zapłacimy w 2018 roku?

Powiększ
Ile zapłacimy w 2018 roku?
Podczas sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, która odbyła się 22 listopada, radni zdecydowali o wysokości podatku rolnego, podatku od nieruchomości i środków transportu na 2018 rok.

W tym roku średnią cenę żyta będącą podstawą obliczania podatku rolnego w 2018 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustalił na poziomie  52,49 zł za 1 decytonę. Rady gmin są uprawnione do obniżenia tej ceny bazowej i często korzystają z tej możliwości. Ponownie tak też stało się w naszej gminie. Od kilku lat ta kwota bazowa utrzymuje się u nas na poziomie 36 zł za 1 dt i taka nadal pozostała. Przypomnijmy zatem, że rolnik za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych zapłaci podatek w wysokości 90 złotych rocznie. Natomiast od pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha fizycznego) podatek wyniesie 180 zł w skali roku. Warto podkreślić, że podatku rolnego nie płaci się z użytków klasy V i VI.

Podczas sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie określenia podatku od nieruchomości na terenie naszej gminy na 2017 rok. Oto jakie stawki będą obowiązywać od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy – 2,05 zł od 1 m2 powierzchni.

Poniżej stawki podatku od budynków (lub ich części):

a) mieszkalnych - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

23 listopada 2017