Najlepszy budżet w tej kadencji

Powiększ
Najlepszy budżet w tej kadencji
Na czwartkowej (28.06) sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Józefowi Rybińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

 

Zanim radni podjęli tę decyzję, burmistrz przedstawił wykonanie ubiegłorocznego budżetu. - Budżet roku 2017 oceniam jako dobry, pewnie najlepszy w bieżącej kadencji, choć w ciągu tych ostatnich 20 lat mieliśmy dużo lepsze budżety, jeśli chodzi o strukturę wydatków i inwestycje. W tej chwili zdecydowana większość wydatków budżetowych to wydatki na program 500+ i na szkolnictwo. Stąd tradycyjnie po stronie wydatków dominują te na oświatę i pomoc społeczną. Niemniej jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to trzeba powiedzieć, że dużo działo się na drogach, jeśli chodzi o asfaltowanie, odnowiliśmy szkołę w Dulczy Wielkiej, były inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, rozpoczęliśmy przebudowę oczyszczalni ścieków. Staraliśmy się wychodzić naprzeciw potrzebom każdej miejscowości i w każdej coś zrobić – mówił w trakcie sesji absolutoryjnej burmistrz Józef Rybiński.

Dochody

Jak zatem przedstawia się wykonanie budżetu? Dochody wyniosły 60,43 mln zł, a wydatki 60,66 mln zł. Po stronie dochodów ponad 38 % stanowiły subwencje - 23,32 mln zł, 39,7 % to dotacje celowe i środki zewnętrzne (24 mln zł), a dochody własne 20,38 %, czyli 12,32 mln zł, z czego 6,2 mln zł to dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 2,07 mln zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych i 1,07 mln zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, a 426 tys. zł to podatek rolny od osób fizycznych.

Wydatki

Po stronie wydatków na pierwszym miejscu tradycyjnie znajduje się oświata. Wydatki na edukację w 2017 r. wyniosły 22,71 mln zł (37,5%). Kolejna pozycja to pomoc społeczna i wydatki na rodzinę 22,34 mln zł (36,8%), gdzie nastąpił wzrost, głównie za sprawą rządowego programu Rodzina 500+. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 3,77 mln zł, a transport 4,2 mln zł.  Na kulturę fizyczną i sport wydano 1,08 mln zł, a na kulturę 0,9 mln zł. Zsumowana kwota wydatków na inwestycje i remonty wyniosła 8,72 mln zł.

Dodajmy, że zadłużenie na koniec 2017 r. spadło do 2,29 mln zł.

Jednogłośnie

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 2017 rok. Uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, a także w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, radni przyjęli jednomyślnie. Po udzielonym absolutorium burmistrz podziękował radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za dotychczasową współpracę.

2 lipca 2018