Inwestycja za 20 milionów

Powiększ
Inwestycja za 20 milionów
Gmina Radomyśl Wielki pozyskała środki unijne na budowę kanalizacji w czterech miejscowościach. Projekt przewiduje również rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i budowę nowych oczyszczalni.

 

W poniedziałek, 30 lipca, burmistrz Józef Rybiński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowę na realizację tego przedsięwzięcia. Wartość inwestycji szacowana jest na 19,42 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20 na poziomie 10,33 mln zł. - Ten projekt kanalizacyjny to druga w historii gminy inwestycja, jeśli chodzi o wielkość w ciągu ostatnich 20 lat, w których jestem burmistrzem. Większą kwotę mieliśmy tylko w przypadku modernizacji ujęcia wodnego wraz wodociągowaniem 2/3 gminy. Czuję wewnętrzną satysfakcję, że ten projekt przeszedł, bo temat ochrony środowiska jest bardzo ważny – nie kryje zadowolenia burmistrz Józef Rybiński.

Potężne pieniądze, potężne wyzwanie

- Mamy potężną kwotę inwestycji, i potężną kwotę dofinansowania unijnego, a jeszcze będziemy mogli odzyskać pieniądze wydatkowane na podatek VAT. Niemniej czeka nas też potężne wyzwanie, jeśli chodzi o realizację tego przedsięwzięcia. Duże wyzwanie stoi przed samymi mieszkańcami tych czterech miejscowości. Kanalizacja nigdy nie jest tematem łatwym, bo wchodzi się bezpośrednio w tereny prywatne, a to rodzi czasami pewne komplikacje. Dodatkowo mamy tak naprawdę niewiele czasu na zrealizowanie tego zadania. Mam nadzieję, że mieszkańcy podejdą do tematu ze zrozumieniem i tych problemowych sytuacji będzie jak najmniej. Po wtóre nie skanalizujemy całych miejscowości. Niestety poza siecią główną znajdą się przysiółki, bo niestety nie mogły się one znaleźć we wniosku, ze względu na uwarunkowania unijne i konieczność osiągnięcia określonych wskaźników

Ponad 30 km sieci

Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki poprzez budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i budowę nowych oczyszczalni. Budowa kanalizacji sanitarnej przewidziana jest w Dąbrówce Wisłockiej, Dulczy Wielkiej, Rudzie i Żarówce. W tych czterech miejscowościach mieszka w sumie ok. 4,9 tysiąca osób. Do końca przyszłego roku ma powstać tam sieć kanalizacyjna z pompowniami, rurociągami tłocznymi, zasilaniem energetycznym o łącznej długości 31,87 km. Kolektor główny będzie liczył 20,66 km, a sieć rozdzielcza 11,2 km.

Oczyszczalnie

Poza nową siecią kanalizacyjną powstanie trzy mniejsze oczyszczalnie oraz rozbudowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Partyni o jednokomorowy żelbetowy zbiornik uśredniający z przegrodami. Podłączony będzie on do istniejącego systemu sterowania pracą oczyszczalni. Zmiany zajdą również w sposobie użytkowania starej oczyszczalni w Radomyślu Wielkim. W inny sposób będzie tam wykorzystywany zbiornik retencyjny o pojemności 300 m sześc. Z dawnego reaktora biologicznego pozostanie zbiornik żelbetowy gromadzący ścieki, cyklicznie opróżniany z ich transportem rurociągiem tłocznym do partyńskiej oczyszczalni. Zakres robót obejmuje także wykonanie fotowoltaiki podłączonej do wewnętrznej instalacji elektrycznej. Sterowanie procesami technologicznymi sprzężone będzie z głównym komputerem znajdującym się na oczyszczalni w Partyni.

Obecnie w radomyskim magistracie trwają przygotowania do rozpisania przetargu.

Dostosowanie do wymogów unijnych

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej gminy Radomyśl Wielki do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20 celem poddziałania 4.3.1 w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach będzie zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia ogółem 19,42 mln zł

Dofinansowanie (wkład UE) 10,33 mln zł

Wkład własny 9,09 mln zł – po zakończeniu inwestycji zostanie on pomniejszony o wysokość podatku VAT, który gmina odzyska w kwocie ok. 2 mln zł

2 sierpnia 2018