Priorytetowa kanalizacja

Powiększ
Priorytetowa kanalizacja
Jednym z głównych zadań realizowanych w tej kadencji przez władze lokalne jest kanalizacja Wykonana została sieć sanitarna w Podborzu, łącznik z Radomyśla Wielkiego do Dulczy Wielkiej, zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków. Wkrótce rozpoczną się roboty w kolejnych sześciu miejscowościach.

W poprzednich kadencjach gmina wybudowała sieć kanalizacyjną w Radomyślu Wielkim, Dąbiu, Zdziarcu, Partyni i w Zgórsku. W Partyni-Schabowcu i Janowcu, dzięki pożyczce i dotacji z NFOŚiGW, wykonane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków, w sumie 68.

- Budowa kanalizacji w kolejnych miejscowościach umożliwi nam uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w gminie, poprawi stan środowiska naturalnego, czystości wód i gleb, do czego jesteśmy także zobligowani przepisami krajowymi i unijnymi. Na finansowanie całości tego typu inwestycji z naszego gminnego budżetu nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Dlatego czekaliśmy na uruchomienie przez władze województwa środków unijnych i wielce z tego skorzystaliśmy. W ostatnich dwóch latach uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ok. 15 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji w sześciu miejscowościach, w których prace powinny się zakończyć do końca 2019 roku. To by oznaczało, że w roku 2020 r. w 12 na 13 miejscowości będziemy mieć sieć kanalizacyjną. Poza nią znajdzie się Janowiec, gdzie w przeszłości wykonaliśmy kilkadziesiąt przydomowych oczyszczalni ścieków – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Podborze

W październiku 2015 r. radomyski magistrat rozpoczął budowę sieci kanalizacyjnej w Podborzu o długości 6,6 km. Jej wykonanie wraz z pompowniami, rurociągami tłocznymi i instalacjami energetycznymi kosztowało 2,29 mln złotych. Fundusze pochodziły ze środków własnych gminy oraz niskoprocentowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1,49 mln zł. Gmina odzyskała już blisko 410 tys. zł zwrotu z podatku VAT, a dodatkowo w przypadku osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych i rzeczowych pożyczka z WFOŚ może być częściowo umorzona na wniosek gminy (do 15 procent). W ten sposób gmina może zaoszczędzić jeszcze ponad 220 tys. zł.

Rozbudowana oczyszczalnia

Na początku 2017 r. władze gminy pozyskały fundusze unijne na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Partyni. - Wniosek, który złożyliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20 okazał się najlepszy. To bardzo ważna inwestycja, bo chcąc podłączać następne miejscowości do kanalizacji, oczyszczalnię musimy mieć już rozbudowaną – przekazuje burmistrz Józef Rybiński. Dzięki rozbudowie oczyszczalnia ścieków dwukrotnie zwiększyła swoją przepustowość (z Q=402 m3/d do Q=804 m3/d). Zakres prac modernizacyjnych obejmował m.in.: pompownię główną, technologię oczyszczania w zblokowanym sekwencyjnym reaktorze z fazami napełniania, napowietrzania, zbiornik wody płucznej, wiatę stalową na osad, komorę pomiarową, dozowanie koagulantów, zautomatyzowanie procesów oczyszczania i pomiar ścieków. Powstała także instalacja fotowoltaiczna, która podłączono do instalacji elektrycznej całego obiektu. Wyprodukowana w ten sposób energia w całości będzie wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni. Przy okazji wybudowana została dodatkowa nitka kanalizacji sanitarnej z pompowniami, rurociągami tłocznymi i zasileniem energetycznym o łącznej długości 250 metrów. Koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 3,738 mln zł., a więc o ok. 300 tys. zł mniejszą niż początkowo przewidywano. Ostatecznie dofinansowanie unijne wyniosło 2,58 mln zł, a z własnego budżetu gmina zapłaciła 1,14 mln zł, przy czym odzyskała już prawie 300 tys. z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dulcza Mała i Pień

We wrześniu 2017 r. Gmina Radomyśl Wielki znalazła się na liście samorządów, które uzyskały dotację unijną na budowę kanalizacji i wodociągów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20.

Radomyski wniosek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka. Wartość całkowita przedsięwzięcia po przetargach to prawie 5,1 mln zł, a dofinansowanie sięgnie 2 mln zł. W ramach tego zadania powstał już kolektor łączący Radomyśl Wielki z Dulczą Wielką wzdłuż drogi wojewódzkiej Lisia Góra - Mielec. Z kolei w miejscowościach Pień i Dulcza Mała rozpoczyna się właśnie budowa sieci sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w tym drugim sołectwie. W sumie powstanie ponad 12,3 km sieci kanalizacyjnej. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2019 r.

Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Wielka, Ruda i Żarówka

W lipcu br. Gmina Radomyśl Wielki pozyskała środki unijne na budowę kanalizacji w czterech kolejnych miejscowościach. Projekt przewiduje również rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i budowę nowych oczyszczalni. Wartość inwestycji wyniesie ok. 25 mln zł przy dofinansowaniu unijnym w ramach RPO WP na lata 2014-20 na poziomie 10,33 mln zł. - Mamy potężną kwotę inwestycji i potężną kwotę dofinansowania unijnego – nie kryje zadowolenia burmistrz Rybiński.

Budowa kanalizacji będzie prowadzona w Dąbrówce Wisłockiej, Dulczy Wielkiej, Rudzie i Żarówce. Do końca przyszłego roku ma powstać tam sieć kanalizacyjna z pompowniami, rurociągami tłocznymi, zasilaniem energetycznym o łącznej długości 31,87 km. Kolektor główny będzie liczył 20,66 km, a sieć rozdzielcza 11,2 km. Powstanie także trzy mniejsze oczyszczalnie oraz rozbudowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Partyni o jednokomorowy żelbetowy zbiornik uśredniający z przegrodami. Podłączony będzie on do istniejącego systemu sterowania pracą oczyszczalni. Zmiany zajdą również w sposobie użytkowania starej oczyszczalni w Radomyślu Wielkim. Zakres robót obejmuje także wykonanie fotowoltaiki podłączonej do wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Przetargi

Gmina jest już po pierwszych przetargach na realizację przedsięwzięcia. W Dulczy Wielkiej (koszt 6,1 mln zł), Rudzie I (4,3 mln zł) i Żarówce (4,9 mln zł) prace będzie prowadziła firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. z Nowego Korczyna. W sumie koszt tych robót to 15,3 mln zł.

9 października 2018