Oświatowe inwestycje

Powiększ
Oświatowe inwestycje
Budowa obserwatorium astronomicznego w Radomyślu Wielkim, modernizacja Szkoły Podstawowej w Dulczy Wielkiej i budowa przedszkola w Żarówce, to najważniejsze inwestycje oświatowe w mijającej kadencji zrealizowane przez władze gminy.

Przed  rokiem szkolnym 2017/18 zakończyła się przebudowa szkoły w Dulczy Wielkiej. Budynek zyskał dach, poddasze, został ocieplony i ma nową elewację. Nadbudowa dachu rozpoczęła się jeszcze jesienią 2016 roku. Oprócz zmiany konstrukcji i pokrycia dachowego, wykonane zostały wieńce żelbetowe, instalacja odgromowa, wejścia na poddasze, a klatka schodowa dostosowana została do przepisów przeciwpożarowych.

Wiosną 2017 r. rozpoczęły się prace związane z wykonaniem ocieplenia stropodachu i docieplenia ścian zewnętrznych. Przy okazji zmodernizowany został system grzewczy i instalacji ciepłej wody. Odmalowano ściany i drzwi. Odnowiony został też plac apelowy i chodniki. Całość robót kosztowała około miliona złotych. Na roboty termomodernizacyjne gmina otrzymała dotację z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Rzeszowa w wysokości 50 tys. zł. - Dziś śmiało można powiedzieć, że szkoła całkowicie zmieniła swój wygląd – komentuje burmistrz Józef Rybiński.

Obserwatorium astronomiczne

W połowie 2017 roku w Radomyślu Wielkim przy gimnazjum powstało obserwatorium astronomiczne. Władze gminy zdecydowały się na realizację tego zadania chcąc stworzyć jeszcze lepsze warunki edukacji dla uczniów. W tym celu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekt spotkał się z uznaniem ze strony ekspertów. Gmina bez problemu uzyskała dotację w wysokości 477 tys. zł, podczas gdy koszt tego zadania wedle kosztorysu to 723 tys. zł.

Oprócz wybudowania budynku obserwatorium zakupiony został pakiet pomocy dydaktycznych do obserwatorium za blisko 170 tys. zł, który obejmował dostawę m.in.: teleskopów, mobilnego planetarium, stacji meteorologicznej, teodolitu szkolnego, zestawu do badania ciśnienia powietrza, kolekcje skał, mikroskopów, modeli silników, zestawu do pozyskiwania H2. Z kolei do szkoły zakupiono sprzęt (tablety, komputery, laptopy, drukarki, drukarki 3D, skaner 3D, tablice interaktywne, ekrany ścienne, aparat fotograficzny i drony do filmowania) za prawie 242 tys. zł.

- Nowa infrastruktura i sprzęt umożliwiają prowadzenie zajęć z geografii, matematyki, fizyki, przyrody, chemii, informatyki, języka polskiego i angielskiego, a nawet z wuefu. Młodzież uczy się projektowania przestrzennego i procesu drukowania 3D, a także konstruowania, budowania, programowania i wprawiania w ruch robotów wykorzystując przy tym zaawansowany zestaw specjalnych klocków – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Z myślą o maluchach

Na początku 2017 r. władze gminy pozyskały dofinansowanie unijne (w ramach RPO WP 2014-20) na rozbudowę przedszkola w Żarówce oraz na modernizację przedszkola w Podborzu wraz z budową placu zabaw.

- Mając na względzie to, że w Żarówce przedszkole działało w trudnych warunkach, zdecydowaliśmy się na jego rozbudowę. Chodziło nam o to, aby stworzyć lepsze warunki dla dzieci – tłumaczy burmistrz Rybiński. W ramach tego przedsięwzięcia do szkoły w Żarówce dobudowany został budynek parterowy, docieplony styropianem i zwieńczony stropodachem z izolacją z papy termozgrzewalnej. W sumie przedszkole zyskało ponad 44 m2 powierzchni użytkowej.

Z kolei w przedszkolu w Podborzu wyremontowana została łazienka i wc oraz wymalowane pomieszczenia dydaktyczne. Powstał też nowy plac zabaw, na którym zamontowane zostały: huśtawki wahadłowa i wagowa, karuzela, zestaw zabawowy, zabawka na sprężynie i piaskownica.

Koszt prac w Żarówce i Podborzu to 230 tys. zł., a dofinansowanie wyniosło ok. 200 tys. zł.

Ogrzewanie po nowemu

W 2015 roku magistrat zmodernizował kotłownię w szkole w Partyni. Prace polegały na montażu kotła gazowego kondensacyjnego do centralnego ogrzewania szkoły. Jego główną zaletą jest mniejsze zużycie gazu ze względu na odbiór ze spalin więcej ciepła niż jest to możliwe przy kotle tradycyjnym. Przez większą część sezonu grzewczego, kiedy instalacja nie musi pracować z pełną mocą i czynnik grzewczy ma niższą temperaturę, kocioł odzyskuje sporo ciepła. Sprawność uśredniona dla całego sezonu grzewczego jest tylko nieznacznie niższa od maksymalnej. Koszt inwestycji to 37 tysięcy złotych, z czego  24 tys. zł. gmina pozyskała z WFOŚiGW.

Dodatkowe pieniądze dla szkół

W 2015 roku Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej na doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” radomyska gmina otrzymała z ministerstwa 12.670 złotych z przeznaczeniem na zakup książek do szkolnych bibliotek. Dodatkowo każda placówka była zobowiązana zapewnić wkład własny w wysokości 20% wartości zakupu. Tak więc do szkolnych bibliotek trafiły publikacje, których łączna wartość wyniosła blisko 16 tys. zł.

Magistrat pozyskał również dodatkowe fundusze z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej. 84 tys. zł przeznaczono na doposażenie szkolnych stołówek. Natomiast 22 tys. zł pozyskano na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół prowadzących tzw. edukację włączającą (polega ona na umożliwieniu uczniom z niepełnosprawnościami nauki wraz ze sprawnymi rówieśnikami w zwykłych szkołach). W naszej gminie zadanie takie realizowały podstawówki z Dulczy Małej i Zdziarca.

Z kolei Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Dąbiu, Dulczy Wielkiej, Partyni, Rudzie i Żarówce wzbogaciły się o nowe zestawy pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków. Do przedszkoli trafiły m.in. pomoce edukacyjne umożliwiające naukę języka angielskiego, rozwijające umiejętności manualne i koordynację ruchową dzieci, gry ćwiczące koordynację wzrokowo - ruchową, precyzję, spostrzegawczość, koncentrację, pamięć i orientację przestrzenną, uczące logicznego myślenia czy wytrwałości w wykonywaniu zadań do końca. Przedszkolaki mogą korzystać z tablic tematycznych umożliwiających poznawanie otaczającego świata, wzbogacających słownictwo i rozwijających wyobraźnie przestrzenną. Dzięki kolejnym pomocom dydaktycznym będą mogły doskonalić artykulację trudnych głosek i umiejętność podziału wyrazów na sylaby. Do przedszkoli trafiły także nowe zabawki i sprzęt sportowy dostosowany do potrzeb dzieci. Na pomoce dydaktyczne dla przedszkoli radomyski magistrat wydał 100 tys. zł. Pieniądze te pozyskał ze środków unijnych w ramach projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Radomyśl Wielki”.

Radomyskie szkoły uczestniczą również w innych programach edukacyjnych. I tak w obecnym roku w ramach Programu „Aktywna tablica” doposażono nasze placówki edukacyjne w sprzęt informatyczny (tablice interaktywne, monitory multimedialne) na łączną kwotę 157,5 tys. zł, z czego 126 tys. zł wynosiła dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z kolei w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa gmina pozyskała w 2018 środki na zakup książek do szkolnych bibliotek. Wartość zakupionych książek wyniosła 52,4 tys. zł, z czego 41.920 zł wyniosła dotacja ministerialna.

W obecnym roku szkoły biorą udział w Programie Szkolny Klub Sportowy. Przy opłacie 150 zł od jednej placówki, w każdej z nich realizowane są zajęcia sportowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Koszty wynagrodzenia nauczyciela pokrywa Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy. Dla każdej szkoły koszt ten wynosi 2.800 zł.

Odpowiedzialne wydatki

- Nasze wydatki na oświatę i wychowanie wskazują, że jest to najpoważniejsza pozycja w budżecie gminy. Bieżące funkcjonowanie szkół kosztuje nas  grubo ponad 20 mln zł. W niektórych latach była to połowa naszego budżetu. Do tego dochodziły wydatki inwestycyjne i remontowe. Nie żałujemy pieniędzy na edukację, ale jednocześnie chcemy, aby były one mądrze i odpowiedzialnie wydawane przez placówki oświatowe – mówi burmistrz Rybiński. - To, że jako gmina dbamy, aby dzieci i młodzież kształciła się w jak najlepszych warunkach potwierdzają inwestycje z ostatnich lat. Wspomnę tylko o remoncie gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Rudzie i Dulczy Wielkiej, budowie sali sportowej w Rudzie oraz 13 boisk wielofunkcyjnych, w większości przypadków przy szkołach podstawowych. Nie zapominamy również o najmłodszych członkach naszej lokalnej wspólnoty. Przykładem tego utworzone, dzięki pozyskanym przez nas środkom unijnym, przedszkola w pięciu miejscowościach, w tym budowa nowego obiektu w Żarówce – dodaje włodarz gminy.

16 października 2018