Ile zapłacimy w 2019 roku?

Powiększ
Ile zapłacimy w 2019 roku?
Podczas sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, która odbyła się 30 listopada, radni zdecydowali o wysokości podatku rolnego, podatku od nieruchomości i środków transportu oraz opłacie targowej na 2019 rok.

W tym roku średnią cenę żyta będącą podstawą obliczania podatku rolnego w 2019 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustalił na poziomie 54,36 zł za 1 decytonę. Rady gmin są uprawnione do obniżenia tej ceny bazowej i często korzystają z tej możliwości. Ponownie tak też stało się w naszej gminie. Od kilku lat ta kwota bazowa utrzymywała się u nas na poziomie 36 zł za 1 dt, a od przyszłego roku będzie obowiązywać 37 zł za 1 dt. Przypomnijmy zatem, że rolnik za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych zapłaci podatek w wysokości 92,5 złotych rocznie. Natomiast od pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha fizycznego) podatek wyniesie 185 zł w skali roku. Warto podkreślić, że podatku rolnego nie płaci się z użytków klasy V i VI.

Podczas sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie określenia podatku od nieruchomości na terenie naszej gminy na 2019 rok. Oto jakie stawki będą obowiązywać od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni (było 0,61 zł);

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,70 zł od 1 ha powierzchni (było 4,63 zł);

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni (bez zmian);

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy – 2,05 zł od 1 m2 powierzchni (bez zmian);

Poniżej stawki podatku od budynków (lub ich części):

a) mieszkalnych - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (bez zmian);

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (było 14,60  zł);

c) od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,1 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 6 zł);

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,7 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 4,65 zł);

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (bez zmian).

Radni przyjęli także uchwałę o zwolnieniach z podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od środków transportowych wzrosły przeważnie o 1,6 proc, a więc o wysokość inflacji. Opłata targowa nie zmieniła się.

- Podwyżki, które zaproponowaliśmy przy niektórych stawkach na przyszły rok, uwzględniają jedynie wskaźnik inflacji. Nadal prowadzimy więc politykę niskich podatków. Jesteśmy pod tym względem w ścisłej czołówce na Podkarpaciu – podsumował burmistrz Józef Rybiński.

5 grudnia 2018