Gmina dopłaci mieszkańcom

Powiększ
Gmina dopłaci mieszkańcom
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości mieszkalnych położonych na terenie gminy.

 

Skąd pomysł na tego typu dotacje? -  Do tej pory, gdy budowaliśmy kanalizację to koszty przyłączy częściowo wchodziły w wydatki na budowę sieci. Częściowo zaś pokrywali je mieszkańcy, którzy wpłacali około 2 tysięcy złotych. Obecnie nie ma takiej możliwości, a niestety koszt budowy przyłączy nie jest mały. Dlatego nie dzieląc ludzi w gminie na lepszych i gorszych stwierdziliśmy, że wprowadzimy dopłaty do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Oczywiście trudno znaleźć rozwiązanie, które przypadnie wszystkim do gustu, ale w mojej ocenie ustalone przez nas zasady wychodzą temu naprzeciw – tłumaczy burmistrz Józef Rybiński.

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zgodnie z  wypisem z  rejestru ewidencji gruntów i budynków lub wypisem z rejestru Ksiąg Wieczystych. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację przyłącza.

Co ważne, dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Przyznana może być tylko jeden raz, bez względu na liczbę nieruchomości przyłączanych do sieci przez wnioskodawcę. Ponadto może zostać udzielona jedynie w przypadku budynku, dla którego zostały wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim techniczne warunki przyłączenia do kanalizacji.

Najpierw złóż wniosek

Osoba ubiegająca się o dotację musi złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami (dostępne na stronie internetowej: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiRadomyslWielki/document/540302/Uchwa%C5%82a-VI_45_19 ).

Wnioski rozpatrywane będą przez powołaną przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego komisję, według kolejności ich wpływu do urzędu. Wnioskodawca poinformowany zostanie pisemnie o przyznaniu dotacji oraz terminie zawarcia umowy z Burmistrzem Radomyśla Wielkiego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Dotacje udzielane będą w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków złożonych w terminie do 31 października. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą w następnym roku budżetowym.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o dotację należy przedstawić kopie dokumentów oraz oryginały do wglądu, tj.:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) dokumentację projektową przyłącza wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Mielcu, w przypadku gdy zgłoszenie jest wymagane (zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego);

3) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza;

4) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane z budową przyłącza kanalizacyjnego);

5) umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim na odbiór ścieków.

Nie dla nich dotacja

O dotację nie będą mogły się ubiegać osoby, które wykonały przyłącz i posiadają protokół odbioru z zakładu komunalnego w Radomyślu Wielkim podpisany przed wejściem w życie uchwały. Nie jest ona także przeznaczona dla mieszkańców, którzy planują przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Do tego udział własny wnioskodawcy nie może pochodzić z innych środków publicznych (krajowych lub zagranicznych).

Do 1600 zł za przyłącza powyżej 2100 zł

Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji stanowiącej refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego, którego wartość budowy przewyższa kwotę 2100 złotych. To oznacza, że przyłącza, których koszt wykonania wyniesie mniej niż 2 100 zł nie będą refundowane.

Dotacji podlegać będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy rzeczywistym udokumentowanym kosztem wykonania przyłącza kanalizacyjnego przez wnioskodawcę, ale nie wyższym niż 3700 zł, a kwotą 2100 zł. Tak więc maksymalnie będzie można uzyskać 1600 złotych. Wypłata dotacji odbywać się będzie na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Burmistrzem Radomyśla Wielkiego (wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały). Nastąpi ona w formie przelewu na konto bankowe wnioskodawcy w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie protokołu rozliczenia (wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały), sporządzonego po przekazaniu pieniędzy na konto.

Na jakie wydatki?

Do kosztów rzeczywistych (wraz z podatkiem VAT) związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego zaliczane są:

a) zakupu materiałów,

b) robót budowlano-montażowych,

c) obsługi geodezyjnej.

Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie poniesionych kosztów udokumentowanych rachunkami lub fakturami z zastrzeżeniem, że na potrzeby obliczenia kwoty dotacji ustala się maksymalną stawkę za wybudowanie 1 mb przyłącza w wysokości 120 zł netto. W razie wyższych kosztów niż ta stawka, do obliczenia kwoty dotacji będzie zastosowana stawka maksymalna za wybudowanie 1 mb przyłącza. W razie poniesienia niższych niż maksymalna stawka, dotacja obliczona będzie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

Ile w tym roku?

Liczba przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych w budżecie gminy Radomyśl Wielki na dany rok. W 2019 r. będzie to kwota ok. 900 tys. zł.

O terminie składania wniosków władze poinformują na stronie internetowej gminy w późniejszym terminie.

12 kwietnia 2019