Ile zapłacimy za odpady?

Powiększ
Ile zapłacimy za odpady?
Gmina Radomyśl Wielki rozstrzygnęła przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. Koszt to ponad 2 miliony złotych. To oznacza znaczne podwyżki dla mieszkańców za odbiór śmieci.

 

W całej Polsce mieszkańcy płacą za wywóz odpadów znacznie więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Wzrost opłat przekracza nawet 100%.

- Widząc co się dzieje w innych gminach liczyliśmy się ze wzrostem cen za odbiór odpadów i u nas. Jako samorząd niewiele możemy w tej kwestii zrobić. Co gorsze w pewnym momencie była obawa, że nikt nie przystąpi do ogłoszonego przez nas przetargu, dlatego że zakład w Ostrowie nie bardzo był zainteresowany odbiorem odpadów z naszej gminy, choć niejako jest do tego zobligowany w ramach tzw. RIPOK-ów (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych - red.). To byłby dla gminy olbrzymi problem. Sprawa otarła się o urząd marszałkowski, została pozytywnie załatwiona i ostatecznie w ramach przetargu złożona została jedna oferta – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Tę jedyną ofertę złożyło konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu jako lider wraz z partnerami: Gminą Ostrów - Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie; Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych z Mielca i Gminnym Zakładem Usług Komunalnych z Ostrowa. Kwota zaproponowana przez te podmioty to ponad 2,17 mln zł brutto. To o ponad 600 tys. zł więcej niż zakładała gmina, która w budżecie zapisała ponad 1,5 mln zł.

Dlaczego ceny rosną?

Przyczyny znacznych podwyżek w całej Polsce to: znaczny wzrost cen transportu, energii i tzw. opłaty marszałkowskiej - ponoszonej z tytułu składowania odpadów (za każdą tonę odpadów złożonych na składowisku wynosiła ona w 2013 r. - 115,41 zł; w 2014 r. - 119,68 zł; w 2017 r. - 120,76 zł, ale już w 2018 r. wzrosła do 140 zł, w obecnym do 170 zł, a w przyszłym ma wynieść 270 zł). Zwraca się również uwagę na kryzys w branży surowców wtórnych. Recykling, na którym miały zarabiać przedsiębiorstwa odbierające i przetwarzające odpady, przestał być opłacalny. Bywa, że firmy muszą jeszcze do niego dopłacać. Dodatkowe kłopoty pojawiły się, gdy Chiny wprowadziły embargo na odbiór odpadów z Europy i USA.

Gmina przekaźnikiem pieniędzy

Tzw. nowy system gospodarki odpadami, wprowadzony kilka lat temu, z założenia ma być finansowo samowystarczalny. Oznacza to, że wszystkie środki na pokrycie zbiórki odpadów muszą pochodzić od mieszkańców (rząd dopiero pracuje nad przepisami, które umożliwią dopłatę z budżetów gmin). Skoro więc drożeje cały system, to i opłaty ponoszone przez mieszkańców muszą wzrosnąć, aby ten system mógł się sfinansować. Praktycznie całość opłat, które trafia od mieszkańców na konto gminy, samorząd przekazuje odbiorcy odpadów, czyli mieleckiemu MPGK.

Tyle zapłacimy

Jak opłaty będą wyglądały w naszej gminie? - Opłatę wiążemy z liczbą osób w gospodarstwie. Przyjęliśmy także zasadę, że za niesegregowane odpady będzie ona wynosić dwa razy więcej. Będzie się również różnić w odniesieniu miasto – tereny wiejskie, co wynika poniekąd z przepisów dotyczących minimalnej liczby wywozu odpadów w ciągu miesiąca (w terenach wiejskich minimum raz w miesiącu, w miastach dwa razy w miesiącu w okresie letnim – red.) – wyjaśniał z-ca burmistrza Jarosław Godek, 28 marca na sesji Rady Miejskiej, podczas której przyjęto nowe opłaty za odbiór odpadów.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach, które zbierane są w sposób selektywny do 31 marca 2020 wynosić będzie miesięcznie:

- w przypadku terenów wiejskich dla gospodarstwa domowego składającego się:

 1. z 1 osoby - 17 zł
 2. z 2 osób - 28 zł
 3. z 3 osób - 38 zł
 4. z 4 osób - 47 zł
 5. z 5 i więcej osób - 56 zł

- w przypadku terenów miejskich dla gospodarstwa domowego składającego się:

 1. z 1 osoby - 20 zł
 2. z 2 osób - 34 zł
 3. z 3 osób - 44 zł
 4. z 4 osób - 52 zł
 5. z 5 i więcej osób - 70 zł

Opłaty za odpady niesegregowane wynosić będą miesięcznie:

- w przypadku terenów wiejskich dla gospodarstwa domowego składającego się:

 1. z 1 osoby - 34 zł
 2. z 2 osób - 56 zł
 3. z 3 osób - 76 zł
 4. z 4 osób - 94 zł
 5. z 5 i więcej osób  - 112 zł

- w przypadku terenów miejskich dla gospodarstwa domowego składającego się:

 1. z 1 osoby - 40 zł
 2. z 2 osób - 68 zł
 3. z 3 osób - 88 zł
 4. z 4 osób - 104 zł
 5. z 5 i więcej osób  - 140 zł

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dotyczy to głównie firm, instytucji, placówek oświatowych, itp.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników na danej nieruchomości i określonej stawki. W przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny wynosi ona miesięcznie :

1) pojemnik (worek) o pojemności 80-120 dm3 - 31  zł

2) pojemnik (worek) o pojemności 1100 dm3 - 310 zł

3) pojemnik o pojemności 6000-7000 dm3 - 1 000 zł

a w przypadku odpadów niesegregowanych:

1) pojemnik (worek) o pojemności 80-120 dm3 - 62 zł

2) pojemnik (worek) o pojemności 1100 dm3 - 620 zł

3) pojemnik o pojemności 6000-7000 dm3 - 2 000 zł  

Apel o segregowanie

Z roku na rok rośnie liczba odbieranych od mieszkańców gminy odpadów, niestety nie maleje przy tym ilość śmieci zmieszanych (dane w tabeli). Tymczasem zgodnie z unijnymi wymogami, do 2020 r. recykling musi osiągnąć wskaźnik 50% (do roku 2035 aż 65%). Obecnie poziom recyklingu odpadów w Polsce to tylko około 25% (w naszej gminie o 1 proc. mniej). By spełnić wymogi UE i nie płacić kar, gminy, a w ślad za nimi przedsiębiorstwa i RIPOK-i muszą starać się uzyskiwać jak najwyższe poziomy odzysku odpadów. Dlatego władze gminy apelują do mieszkańców o dokładne i prawidłowe segregowanie odpadów. W przeciwnym razie będzie istniała realna groźba, że w niedalekiej przyszłości stawki znów mogą wzrosnąć.

 

ROK

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ZMIESZANE

1135,68

1243,31

1484,77

1615,27

1713,163

1887,45

Tworzywa sztuczne

42,48

122,49

152,52

199,54

79,378

133,98

Metal

 

 

 

 

1,881

 

Szkło

78,443

267,6

211,13

200,09

152,208

142,198

Papier

 

 

21,92

13,843

24,786

14,7

Wielomateriałowe

 

 

 

 

0,79

 

Inne: szkło, drewno itd.,

 

 

 

 

75,489

0,76

Opony

12,02

20,13

18,12

20,08

32,44

33,94

Gabaryty

22,96

44,84

57,72

61,8

110,58

100,48

Biomasa

 

 

 

7,68

6,32

14,98

Urz. elktr., niebezp., leki

2,92

6,296

7,011

1,61

0,1

3,001

Bud-rozb. oraz drewno inne niż wymienione

2

1,07

1,6

3,22

0,1

2,26

RAZEM

1296,503

1705,736

1954,791

2123,133

2197,235

2333,749

Ilość odpadów (w tonach) zebranych na terenie gminy Radomyśl Wielki w latach 2013-18.

                                                                                                  

25 kwietnia 2019