Stawiają na zawodowców

Powiększ
Stawiają na zawodowców
Dobiega końca realizacja projektu „Mielec stawia na zawodowców”, w którym udział wziął Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim.

Radomyska placówka brała udział w tym przedsięwzięciu wraz z innymi szkołami z powiatu mieleckiego, które prowadzą kształcenie zawodowe. Jego nadrzędnym celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych. Projekt powstał na podstawie Indywidualnych Diagnoz Szkolnych, aby optymalnie wesprzeć poszczególne placówki. Realizowane działania:

 • doposażenie szkół biorących udział w projekcie;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, sieciach współpracy i samokształcenia oraz stażach realizowanych
  w przedsiębiorstwach;
 • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów poprzez uczestnictwo
  w specjalistycznych zajęciach, kursach, stażach w przedsiębiorstwach, a także doradztwo zawodowe;
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmująca m. in. organizację staży dla uczniów i nauczycieli, tworzenie klas patronackich, promocję szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz wspólne tworzenie oferty edukacyjnej dla rynku pracy.

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim w ramach zadań wynikających z realizacji projektu zorganizował dla uczniów i nauczycieli następujące formy wsparcia:

 • studia podyplomowe z zakresu Rachunkowość i finanse;
 • staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w różnych firmach powiatu mieleckiego;
 • szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych o tematyce: kurs obsługi programu PŁATNIK, kurs Grafiki Komputerowej, kurs języka angielskiego zawodowego;
 • sieci współpracy: „Metodyka przedmiotów zawodowych”, „TIK i e – learning
  w kształceniu zawodowym”, „Sieć doradztwa zawodowego”;
 • staże i kursy dla uczniów: „Savoir vivre w biznesie”, „Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”, „Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych”, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą Mag (135)”.

Wsparciem zostało objętych 11 nauczycieli szkoły, którzy dzięki udziałowi w projekcie mieli możliwość podniesienia swojej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach. We wszystkich stażach, szkoleniach i kursach uczestniczyło w sumie 88 uczniów uczących się w Technikum i Szkole Branżowej.

Ponadto szkoła została wyposażona w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, który jest niezbędny do realizacji treści podstawy programowej w ramach kształcenia zawodowego.

Trzy lata projektu to:

 • 11 nauczycieli, którzy mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, poszerzenia wiedzy i kompetencji zawodowych;
 • 88 uczniów, dla których projekt był szansą zdobycia wartościowych kompetencji , ukończenia kursów, które podnoszą ich atrakcyjność na lokalnym rynku pracy,
 • Doposażenie klasopracowni w sprzęt komputerowy;

Reasumując, udział w projektach unijnych wpływa korzystnie na rozwój szkoły, a tym samym daje więcej możliwości uczniom biorącym w nich udział i uczęszczającym do szkoły, która potrafi i korzysta z funduszy europejskich. Z zawodowego punktu widzenia nauczyciele jak i uczniowie biorący udział w projekcie, mieli okazję nauczyć się wielu przydatnych umiejętności związanych z ich specjalizacją. W Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale poprzez udział w projektach nabywają umiejętności praktycznych, które w przyszłości pozwolą na zdobycie wymarzanej pracy. Należy podkreślić, że wszystkie kursy i szkolenia zostały sfinansowane ze środków unijnych, dzięki czemu młodzież, kończąc szkołę, posiada dodatkowe atrakcyjne kwalifikacje. Zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności są niezaprzeczalną przepustką zarówno na polskie jak i zagraniczne rynki pracy.

Projekt przeprowadzono w okresie od czerwca 2016 do października 2019 r. Realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

24 października 2019