Realizacja OZE na terenie Gminy Radomyśl Wielki

Gmina Radomyśl Wielki pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Przecław. Gmina Przecław jest LIDEREM.

Główny cel strategiczny to „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Przecław i Radomyśl Wielki poprzez montaż na 642 obiektach mieszkalnych do końca 2020 roku 926 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,87MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych: - zwiększenie od 2019r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki 926 szt. instalacji OZE;

- zmniejszenie od 2020 r. w Gminach Radomyśl Wielki i Przecław emisji CO2 do atmosfery w wysokości 2 111,20 t CO2/rok;

- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Radomyśl Wielki i Przecław w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 3 682,33 MWht/rok

- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Radomyśl Wielki i Przecław w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 393,52 MWhe/rok.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 377 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, 245 szt. kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, 89 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych i 215 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 czerwca 2019r.

Całkowita wartość projektu: 12 848 404,48 

Wydatki kwalifikowane Projektu  wynoszą: 11 765 640,00 zł 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
9 999 617,43 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) i stanowi nie więcej niż 84,99% .

5 czerwca 2018