Z odpadami znów po nowemu

Powiększ
Z odpadami znów po nowemu
Od 1 kwietnia w Gminie Radomyśl Wielki obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmieniły się opłaty i zasady.

 

Najważniejsze zmiany to ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych i zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie śmieciami. Odtąd będzie naliczana ona od każdej osoby zamieszkałej na nieruchomości.

Opłaty

Jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie w nim bioodpadów stawka wyniesie 19 zł od osoby miesięcznie, w przeciwnym wypadku będzie to 23 zł od osoby miesięcznie. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zapłaci opłatę w wysokości 69 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Stawki te wynoszą:

          1)  pojemnik o pojemności 60 l:  2,95  zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny; / 8,85  zł – jeśli odpady nie będą niesegregowane,

          2)  pojemnik o pojemności 120 l –  5,91 zł / 17,73 zł,

          3)  pojemnik o pojemności 240 l –  11,82 zł / 35,46 zł,

          4)  pojemnik o pojemności 1100 l – 54,18 zł / 162,54 zł,

          5) pojemnik o pojemności 6000 l – 344,78 zł / 1034,34 zł,

          6)  worek o pojemności 60 l – 8,46 zł / 25,38 zł,

          7)  worek o pojemności 120 l – 16,93 zł / 50,79 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami będzie wnoszona w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca, po miesiącu którego opłata dotyczy, a w odniesieniu do grudnia – z góry, w terminie do 20-go grudnia.

Drożej prawie o milion

W przetargu na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Radomyśl Wielki podobnie jak przed rokiem wpłynęła tylko jedna oferta. Złożyło ją konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu; z partnerami Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” z Tylmanowej i Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Mielcu. Opiewa ona na 3,1 mln zł brutto. To o blisko milion złotych więcej jak przed rokiem. Wówczas MPGK wraz z partnerami zażądali 2,17 mln zł brutto.  

Dlaczego ceny rosną?

Przyczyny znacznych podwyżek w całej Polsce to: znaczny wzrost cen transportu, energii i tzw. opłaty marszałkowskiej - ponoszonej z tytułu składowania odpadów (za każdą tonę odpadów złożonych na składowisku wynosiła ona w 2013 r. - 115,41 zł; w 2018 r. - 140 zł; w 2019 r. - 170 zł). Zwraca się również uwagę na kryzys w branży surowców wtórnych. Recykling, na którym miały zarabiać przedsiębiorstwa odbierające i przetwarzające odpady, przestał być opłacalny. Bywa, że firmy muszą jeszcze  niego dopłacać. Dodatkowe kłopoty pojawiły się, gdy Chiny wprowadziły embargo na odbiór odpadów z Europy i USA.

Gmina przekaźnikiem pieniędzy

Tzw. nowy system gospodarki odpadami, wprowadzony kilka lat temu, z założenia ma być finansowo samowystarczalny. Oznacza to, że wszystkie środki na pokrycie zbiórki odpadów muszą pochodzić od mieszkańców. Skoro więc drożeje cały system, to i opłaty ponoszone przez mieszkańców muszą wzrosnąć, aby mógł się on zbilansować. Praktycznie całość opłat, które trafia od mieszkańców na konto gminy, samorząd przekazuje odbiorcy odpadów, czyli mieleckiemu MPGK.

23 kwietnia 2020