Jaki budżet na 2021 rok?

Powiększ
Jaki budżet na 2021 rok?
W tegorocznym budżecie gminy Radomyśl Wielki zapisano ponad 11 milionów złotych na inwestycje.

Przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim i końcu samej rady.

Ponad 13 mln zł dochodów własnych

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie gminy na 2021 rok to 75,9 mln zł. Jedną z najważniejszych pozycji stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W tym roku osiągnąć mają 13,64 mln zł, z czego grubo ponad połowę stanowić będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7,93 mln zł, (240 tys. zł od osób prawnych). Pozostałe znaczące wpływy w tej pozycji gmina notuje z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2,3 mln zł i od osób fizycznych - 1,46 tys. zł, z podatku rolnego od osób fizycznych - 453 tys. zł. Na dochody bieżące składają się też subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) 28,33 mln zł i dotacje celowe np. 17,3 mln zł na program 500+, 7 mln zł świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Wydatki inwestycyjne…

W budżecie na obecny rok planowane wydatki zamknęły się kwotą 83,84 mln zł, z czego na same inwestycje przewidziano 11,13 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze środki na remonty. Największe inwestycje planowane są w drogownictwie. W dziale transport i łączność zaplanowano ponad 7 mln zł, z czego blisko 6 mln zł dotyczy samych tylko wydatków majątkowych. Gmina oprócz realizacji swoich przedsięwzięć zamierza dofinansowywać także inwestycje powiatowe (1,5 mln zł na drogi i chodniki) i wojewódzkie (150 tys. zł na chodnik). Około 2 mln zł samorzad planuje przeznaczyć na budowę budynku usługowego przy ul. Rynek 13 (środki na ten cel będą pochodzić z rządowego funduszu przeciwdziałania Covid-19). Na inwestycje oświatowe przewidziano 924 tys. zł., na infrastrukturę rekreacyjną i sportową 446 tys. zł. Wydatki majątkowe w gospodarce komunalnej, które w ostatnich latach sięgały kilku - kilkunastu milionów złotych rocznie w związku z budową kanalizacji w 6 miejscowościach, tym razem mają wynieść ok. 900 tys. zł. - Warto podkreślić, że obecnie przygotowujemy projekty inwestycji, na które będzie można pozyskać pieniądze z zewnątrz, z funduszy krajowych i unijnych. Stąd projekty sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy przebudowy dróg gminnych – informuje Jarosław Godek, z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego.

… i na bieżące funkcjonowanie

Jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie najwięcej gmina przeznacza na działalność oświatową i wychowanie - 27,81 mln zł. Z tej puli 17,08 mln zł zarezerwowane zostało na funkcjonowanie szkół podstawowych, a 5,5 mln zł na przedszkola. Na działania z zakresu rodziny gmina wyda 25,17 mln zł, w tym oczywiście są świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu rodzina 500+. W dziale pomoc społeczna znajduje się 3,68 mln zł. Gospodarka odpadami ma kosztować ok. 3 mln zł, a mieszkaniowa 2,5 mln zł.

10 lutego 2021