Restauratorzy zwolnieni z opłat za zezwolenia

Powiększ
Restauratorzy zwolnieni z opłat za zezwolenia
Gmina Radomyśl Wielki wsparła przedsiębiorców, którzy z racji trwającej pandemii i wprowadzonych ograniczeń ponieśli spore straty. Chodzi o prowadzących restauracje i bary.

 

Podczas sesji 25 lutego Rada Miejska w Radomyślu Wielkim przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Radomyśl Wielki zostali zwolnieni z opłaty II i III raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ci, którzy uiścili już opłatę za cały rok, otrzymają zwrot w wysokości 2/3 części kwoty pobranej.

Uchwała została przyjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 31 zzca ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

5 marca 2021