Z absolutorium i wotum zaufania

Powiększ
Z absolutorium i wotum zaufania
Na wtorkowej (29.06) sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Józefowi Rybińskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Zanim radni podjęli te decyzje rozpatrzony został „Raport o stanie Gminy Radomyśl Wielki. Następnie burmistrz przedstawił wykonanie ubiegłorocznego budżetu. - Był to wyjątkowy i szczególny rok, tak w samorządach, jak i w życiu osobistym każdego z nas. Wszystko to ze względu na pandemię koronawirusa. Te pierwsze dni, tygodnie to był szok. Pomimo tego jako Urząd cały czas funkcjonowaliśmy, choć w zmienionej formie organizacyjnej – mówił burmistrz Józef Rybiński. - Ta trudna sytuacja nie odbiła się negatywnie na naszej gminie. Jeśli chodzi o inwestycje i remonty to osiągnęliśmy ponad 20 % wydatków budżetowych, to dobry wskaźnik. Zrealizowany został wielki projekt kanalizacyjny, sporo działo się w drogownictwie, wbudowaliśmy drogę do strefy, odnawialiśmy kolejne nawierzchnie, współfinansowaliśmy prace przy drogach powiatowych, chodnikach wojewódzkich, oddana do użytku została przez województwo obwodnica Radomyśla. Zrealizowaliśmy też projekt gospodarki osadami na SUW-ie w Jamach. W Rudzie przy stadionie rozpoczęliśmy budowę budynku zaplecza do rekreacji i wypoczynku, którą już ukończyliśmy. Z kolei jeśli chodzi o dochody, to cieszy stały wzrost dochodów własnych – wyliczał włodarz.

Dochody

Jak zatem przedstawiają się najważniejsze pozycje z wykonania budżetu? Dochody wyniosły 86,55 mln zł, a wydatki 85,96 mln zł. Po stronie dochodów blisko 32 % stanowiły subwencje - 27,44 mln zł (w tym 17,63 mln zł subwencja oświatowa), ponad 44 % to dotacje celowe i środki zewnętrzne (38,24 mln zł), a dochody własne 20 %, czyli 16,96 mln zł, z czego 8 mln zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, 2,46 mln zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych i 1,37 mln zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Podatek rolny to jedynie 480 tys. zł.

Wydatki

Po stronie wydatków na pierwszym miejscu znalazł się dział Rodzina (a więc wydatki związane z rządowym programem Rodzina 500+, które wyniosły 25,82 mln zł - 30%). Wydatki na edukację to 25,46 mln zł (29,6%). Kolejna pozycja to gospodarka komunalna i ochronę środowiska - 14,8 mln zł. Na transport i łączność wydano 6,84 mln zł, na pomoc społeczną - 3,28 mln zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego blisko 1 mln zł. Zsumowana kwota wydatków na inwestycje i remonty wyniosła 18,53 mln zł.

Głosowania

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2020 rok. Uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy, a także w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, radni przyjęli jednomyślnie. Po udzielonym absolutorium Józef Rybiński podziękował samorządowcom za kolejny rok dobrej współpracy.

30 czerwca 2021