Skorzystaj z dotacji do przyłączy kanalizacyjnych

Powiększ
Skorzystaj z dotacji do przyłączy kanalizacyjnych
W obecnym roku ponownie zostały zagwarantowane środki w budżecie Gminy na dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości w kwocie 100 tys. zł.

Udzielanie dotacji mieszkańcom jest możliwe dzięki uchwale Rady Miejskiej z 22 lutego 2019 r. z poźń. zm. Wnioski należy składać wraz z kompletem załączników  Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do wyczerpania środków pieniężnych. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji stanowiącej refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego, którego wartość budowy przewyższa 2100 złotych. Dotacji podlegać będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy rzeczywistym udokumentowanym kosztem wykonania przyłącza kanalizacyjnego przez wnioskodawcę, a kwotą 2100 zł. Maksymalnie można uzyskać 3700 złotych.

Do kosztów rzeczywistych (wraz z podatkiem VAT) związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego zaliczane są: zakup materiałów, roboty budowlano-montażowe i obsługa geodezyjna. Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Urzędzie Miejskim pod nr tel. 14 680 89 16.

Wniosek oraz inne informacje dostępne są pod adresem: https://radomyslwielki.pl/obsluga-interesantow/ochrona-srodowiska/dotacja-do-przylaczy-kanalizacyjnych.html

Przypominamy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Lokalne władze zapowiadają kontrolę mieszkańców pod kątem prawidłowej gospodarki ściekowej.

6 kwietnia 2022