Są dopłaty do pieców gazowych

Powiększ
Są dopłaty do pieców gazowych
Jeśli wymienisz stary piec centralnego ogrzewania na nowy kocioł gazowy możesz otrzymać dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do 5 tys. zł (nie więcej niż 70 procent kosztów). Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia.

Na to zadanie Gmina przeznacza w tym roku 100 tys. zł. Uzyskanie dotacji może nastąpić po łącznym spełnieniu następujących kryteriów:

1) nieruchomość, której dotyczy modernizacja źródła ciepła jest położona na terenie Gminy Radomyśl Wielki;

2) wnioskodawcami są osoby fizyczne;

3) nieruchomość jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe.

Na co?

Dotacja może być przeznaczona na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na kocioł gazowy. Urządzenia te muszą być fabrycznie nowe i posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję, Muszą też posiadać atesty dopuszczające je do powszechnego użytku i oznaczenie CE. Nowe źródła ciepła mogą służyć do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Nabór do 15 kwietnia

Dotacja celowa będzie udzielona w wysokości 5 tys. zł, jednakże nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania. Wnioski o dotację wg wzoru ustalonego ww. uchwale Rady Miejskiej należy składać do 15 kwietnia br. do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 (biuro obsługi petenta) osobiście lub drogą pocztową (w przypadku poczty decyduje data i godzina dostarczenia do urzędu). O przyznaniu dotacji będzie decydowała kolejność złożenia wniosków oraz kwota przeznaczona na dotacje. Wymianę pieca należy zrealizować najpóźniej w listopadzie bieżącego roku, gdyż najpóźniej do 30 listopada należy złożyć do urzędu wniosek o wypłatę. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz wnioski o dotację są dostępne na stronie internetowej gminy https://radomyslwielki.pl/dla-mieszkancow,6447.html oraz w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. Szczegółowe informacje są udzielane są pod nr tel. 14 680 89 16.

7 kwietnia 2022