Jednomyślnie za burmistrzem

Powiększ
Jednomyślnie za burmistrzem
Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim (30 czerwca) radni udzieli burmistrzowi Józefowi Rybińskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021.

Podczas tzw. sesji absolutoryjnej, sekretarz Maria Należna przedstawiła Raport o stanie gminy Radomyśl Wielki za 2021 rok, a w części poświęconej absolutorium, skarbnik Leszek Jagoda przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia. Podsumowania realizacji budżetu dokonał także burmistrz Rybiński. – Nie jestem do końca zadowolony z tego budżetu. Był on jednym ze słabszych, jakie przyszło nam realizować, patrząc przez pryzmat inwestycji, które mieliśmy na poziomie 10 procent, a w przeszłości bywało znacznie lepiej. Przyczyny to oczywiście pandemia koronawirusa, która miała określone skutki społeczne i gospodarcze, ale też brak środków unijnych, bo finansowanie z ubiegłego okresu programowania się skończyło, a obecnego jeszcze nie ruszyło. Część inwestycji z ubiegłego roku przeszła nam jeszcze na rok obecny. To co na pewno cieszy w tym budżecie to kolejny wzrost dochodów własnych oraz spore wydatki na drogownictwo, w tym nasz znaczny udział w modernizacji dróg powiatowych – mówił włodarz.

Dochody

Jak zatem przedstawiają się najważniejsze pozycje z wykonania budżetu? Dochody wyniosły 84,475 mln zł, a wydatki 77,15 mln zł. Po stronie dochodów ponad 34 % stanowiły subwencje - 28,92 mln zł (w tym 18,36 mln zł subwencja oświatowa), ponad 42 % to dotacje celowe i środki zewnętrzne (35,76 mln zł), a dochody własne 22 %, czyli 18,66 mln zł, z czego 8,58 mln zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, 2,56 mln zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych i 1,51 mln zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Podatek od środków transportowych to 600 tys. zł, a rolny to jedynie 460 tys. zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to z kolei 3,66 mln zł.

Wydatki

Po stronie wydatków na pierwszym miejscu znalazły się działania z zakresu pomocy społecznej 28,58 (w tym wydatki związane z rządowym programem Rodzina 500+, które wyniosły 25,18 mln zł – 32,6%). Wydatki na edukację to 27,78 mln zł (29,6%). Kolejna pozycja to transport i łączność 6,25 mln zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano 5,08 mln zł. Zsumowana kwota wydatków na inwestycje i remonty wyniosła 7,72 mln zł.

Rankingi i wyróżnienia otrzymane w 2021 roku

Słowo jeszcze o wyróżnieniach za ubiegły rok. Gmina Radomyśl Wielki została laureatem II edycji konkursu "Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, skierowanego do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Nasz samorząd został nominowany w kategorii "Kreatywny region" za projekt „Poprawa infrastruktury dydaktycznej w gminie Radomyśl Wielki”, który dotyczył m.in. budowy obserwatorium astronomicznego, a tytuł Mistrza Zmian uzyskała w głosowaniu internautów.

Gmina znalazła się także na 4. miejscu w województwie podkarpackim w gronie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tysięcy mieszkańców w rankingu "Gmina dobra do życia". Była też druga na Podkarpaciu w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w 17. edycji Rankingu Samorządów gazety „Rzeczpospolita”. W ubiegłym roku Gmina i burmistrz Józef Rybiński po raz kolejny otrzymali nominację do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Z kolei czasopismo samorządowe Wspólnota prześwietliło samorządy pod względem dochodów własnych za 2020 r. W skali ogólnopolskiej znakomicie w zestawieniu wypadł radomyski samorząd. W gronie 610 miasteczek w Polsce znalazł się na bardzo wysokim 15. miejscu (na Podkarpaciu na drugim) zwiększając swoje dochody o 17,75% w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Głosowania

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2021 rok. Uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy, a także w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, radni przyjęli jednomyślnie. Po udzielonym absolutorium Józef Rybiński podziękował samorządowcom za dobrą współpracę.

1 lipca 2022