Mamy unijne dofinansowanie

Powiększ
Mamy unijne dofinansowanie
Gmina Radomyśl Wielki uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Elektroniczna administracja bliżej mieszkańców - nowoczesny e-urząd w Gminie Radomyśl Wielki”, na który złożyła wniosek do programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Projekt realizujemy, aby wdrożyć nowe, powszechnie dostę̨pne i wykorzystywane e-usługi dla mieszkanek/ńców Gminy Radomyśl Wielki. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi dostę̨p do różnorodnych usług publicznych za pomocą Internetu (platforma w przyszłości bę̨dzie udostę̨pniać nowe e-usługi). Celami jest poprawa jakości obsługi w Urzę̨dzie (w tym on-line oraz na miejscu), usprawnienie procesów administracyjnych oraz zwię̨kszenie efektywności i transparentności działania.

Zakres projektu, cele pośrednie i bezpośrednie

1. Poprawa dostę̨pności: modernizacja stron www i wdrożenie platformy e-Usług, integrującej uruchamiane rozwiązania i udostę̨pniającej je zdalnie.

2. Zwię̨kszenie efektywności administracji: modernizacja EOD (elektronicznego obiegu dokumetów) i e-Usługi publiczne przyczynią się̨ do automatyzacji wielu procesów administracyjnych ograniczając biurokrację̨.

3. Poprawa obsługi: Dzię̨ki e-usługom skróceniu ulegnie czas obsługi oraz wyeliminowana konieczność wizyt w urzę̨dzie.

4. Monitoring środowiska klimatycznego na terenie gminy pozwoli na gromadzenie, przetwarzanie i udostę̨pnianie informacji do związanej z danym obszarem społeczności.

5. Digitalizacja i udostepnienie danych sektora publicznego ułatwi zarzadzanie danymi, wyszukiwanie informacji i udostę̨pnianie ich online. Umożliwi to tworzenie nowych usług i aplikacji.

6. Dostawa i wdrożenie rozwiązań IT wspomagających pracę̨ zdalną w zabezpieczonej formie.

7. Udoskonalenie cyberbezpieczeństwa dla narzę̨dzi i e-usług, ochrona przed atakami cybernetycznymi.

8. Modernizacja systemów dziedzinowych

9. Modernizacja systemów GIS, czyli systemu informacji geograficznej - platformy do gromadzenia, zarządzania i analizowania danych.

10. Uruchomienie systemu e-Woda (w ramach inwestycji przeprowadzona zostanie m.in. wymiana znacznej części dotychczasowych wodomierzy na nowe z możliwością zdalnego odczytu).

Główne grupy docelowe

Z projektu korzystać będą obywatele i mieszkańcy, przedsię̨biorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy oraz instytucje, a także pracownicy urzę̨du i jednostek podległych.

Wartość projektu: 3 506 796,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 773 840,08 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Logotypy funduszy unijnych

29 marca 2024