Najważniejsze zadania kadencji

Powiększ
Najważniejsze zadania kadencji
Blisko 87 mln zł Gmina Radomyśl Wielki wydała na inwestycje w latach 2019-23. Do tego należy dodać jeszcze ok. 8 mln zł na remonty. Przedstawiamy najważniejsze zadania wykonane w mijającej kadencji.

 

Jednym z najważniejszych zadań mijającej kadencji była przebudowa i modernizacja dróg. Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w latach 2019-23 we wszystkich miejscowościach pojawiły się na łącznej dług. 32,23 km. Do tego wybudowano 4 km chodników w Radomyślu Wielkim, Janowcu, Dąbiu, Pniu i Partyni.

Dzięki współfinansowaniu przez Gminę inwestycji realizowanych przez Powiat Mielecki nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych w gm. Radomyśl Wlk. to 30,3 km. Wzrosła też długość chodników przy powiatówkach o 11,07 km.

W sumie przez 5 lat na zadania związane z drogownictwem (na inwestycje i remonty na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na budowę i remont chodników, na zimowe utrzymanie dróg czy na organizację przewozów pasażerskich) z budżetu gminy wydano 35,27 mln zł.

Najbardziej kosztowną inwestycją ostatnich lat, ale też w historii samorządu, była „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki”, czyli budowa kanalizacji w Dąbrówce Wisłockiej, Dulczy Wielkiej, Rudzie i Żarówce wraz z trzema oczyszczalniami ścieków. Koszt: 23,98 ml zł, dofinansowanie: 10,22 mln zł z RPO Województwa Podkarpackiego na l. 2014-20 (EFRR) plus ok. 3 mln zł zwrotu z tytułu podatku VAT.

Budowa kanalizacji w Pniu, Dulczy Małej i Dulczy Wielkiej, budowa sieci wodociągowej w Rudzie. Koszt: 5,1 mln zł. Dofinansowanie: 2 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 (z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Projekt „Łączmy siły – działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki” (w tym doposażenie w sprzęt dydaktyczny). Dofinansowanie: 1,456 mln zł, w tym EFS 1,3 mln zł, reszta budżet państwa.  

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowcu. Koszt: 400 tys. zł. Dotacja 95 tys. zł z WFOŚIGW w Rzeszowie.

Dostosowanie i doposażenie budynku byłej podstawówki w Radomyślu do potrzeb bieżącej działalności ośrodka kultury. Koszt: 240 tys. zł., w tym dofinansowanie 200 tys. zł z Ministerstwa Kultury.

Modernizacja systemu gospodarki osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach. Koszt: 591 tys. zł.

Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie. Koszt: 308 tys. zł, z czego 168 tys. zł pochodziło z budżetu UE z EFRROW w ramach PROW 2014-20.

Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej (914 m) w Podborzu wraz ze skrzyżowaniem i niezbędną infrastrukturą. Wartość inwestycji: 2,662 mln zł. Dotacja: 1,597 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Adaptacja budynku byłej podstawówki w Radomyślu na potrzeby Szkoły Muzycznej. Koszt: 300 tys. zł.

Przebudowa ul. Lonczaka w Radomyślu Wlk. Wartość: 599 tys. zł, dofinansowanie: 492 tys. zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim - Rynek 13. Wartość inwestycji: 2,48 mln zł, w tym dofinansowanie: 2,33 mln zł z RFIL.

Rozbudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Jamy. Koszt: 1,54 mln zł; dofinansowanie: 700 tys. zł z RFIL.

Budowa placu zabaw przy ul. Klonowej w Radomyślu Wielkim (etap I). Koszt: 208 tys. zł, w tym dotacja z PROW 132,3 tys. zł.

Budowa placu zabaw (ul. Klonowa) w Radomyślu Wielkim oraz utworzenie Punktu Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim: Wartość: 824 tys. zł, w tym dofinansowanie 500 tys. zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Konkurs: „Rosnąca Odporność”.

Zakup 9-osobowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Koszt: realizacji projektu: 153 tys. zł, w tym dofinansowanie: 80 tys. zł z PFRON.

Realizacja projektu Cyfrowa Gmina – zakup m.in. nowoczesnego sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miejskiego; wdrożenie platformy e-usług. Koszt: 428 tys. zł

Modernizacja płyty boiska Orlik w Radomyślu Wielkim. Koszt: 500 tys. zł.

Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego MAN dla OSP Dulcza Mała. Koszt: 900 tys. zł, w tym Gmina 465 tys. zł, NFOŚiGW i KSRG - 425 tys. zł, a 10 tys. zł mieleckie starostwo.

Budowa sieci wodociągowej do strefy przemysłowej w Podborzu, zbiornika wody czystej w Partyni i oczyszczalni ścieków w Dulczy Wielkiej. Koszt: 9,2 mln zł, w tym dofinansowanie: 5,48 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rewitalizacja w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych Rynek 6 i 18. Koszt: 4,667 mln zł, w tym dofinansowanie: 4,192 mln zł z RFPŁ:PIS

Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim – budowa basenów zewnętrznych. Koszt: 5,766 mln zł, w tym dofinansowanie: 4.5 mln zł z RFPŁ:PIS.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki (blisko 5 km asfaltów na drogach w Dąbiu, Janowcu i Radomyślu i 2 km chodników). Koszt: 8,409 mln zł, w tym dofinansowanie: 5 mln zł.

Modernizacja budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Radomyśl Wielki (Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Podborze i Żarówka). Koszt: 1,684 mln zł, w tym dofinansowanie: 1,6 mln zł z RFPŁ:PIS.

W latach 2020-22 Gmina przeznaczała dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. W sumie w ciągu trzech lata wydano na ten cel 324,2 tys. zł. Dzięki temu 137 gospodarstw domowych podpięło się do kanalizacji.

W latach 2018-22 Gmina uruchomiła dopłaty dla mieszkańców do wymiany starych pieców centralnego ogrzewania na paliwo stałe na piece gazowe. Z dopłat skorzystało 167 gospodarstw domowych. Gmina wydała na ten cel 737 tys. zł. W 2021 r. 56 tys. zł do tego zadania dopłacił Powiat Mielecki.

3 kwietnia 2024