Unijne dofinansowanie na kanalizację

Powiększ
Unijne dofinansowanie na kanalizację
Gmina Radomyśl Wielki podpisała z Województwem Podkarpackim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Wisłockiej oraz montaż wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki.”

 

Urząd Miejski złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach priorytetu nr „FEPK.02 Energia i środowisko, działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa”. Został on rozpatrzony pozytywnie.  W związku z tym zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 682 528,41 zł. Wartość całego zadania to: 4 603 160,52 zł. Zadanie będzie zrealizowane do końca listopada 2025 r.

Zakres inwestycji

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie sieci kanalizacyjnej wraz z dwoma przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Wisłockiej. Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana na długości ok. 2,5 km. Będzie zrealizowana w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym. Uruchomiona zostanie także oczyszczalnia ścieków. Zaprojektowana została jako jednozbiornikowa  w technologii złoża obrotowego. W ramach projektu wykonane zostaną instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE). Na potrzeby działania oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Wisłockiej, Dulczy Wielkiej i dwóch w Rudzie oraz przepompowni ścieków w Partyni i Dulczy Wielkiej wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. Będzie to system nieprzyłączony do sieci elektroenergetycznej, wyłącznie na potrzeby oczyszczalni i przepompowni.

Cele pośrednie i bezpośrednie

Celem projektu jest regulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla kolejnej części Dąbrówki Wisłockiej. Realizacja projektu umożliwi odprowadzenie ścieków z niepodłączonych dotychczas do sieci kanalizacyjnej budynków do oczyszczalni. Wykonanie kanalizacji sanitarnej znacząco polepszy warunki bytowania mieszkańców i mieszkanek Dąbrówki Wisłockiej. Będzie też miało przyjazny wpływ na środowisko, gdyż obecnie ścieki z nieskanalizowanej części wsi, odprowadzane są do przydomowych bezodpływowych zbiorników.

Celem projektu jest wspieranie dostępu do zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Radomyśl Wielki do wymagań krajowych i unijnych. Poprzez realizację tego projektu w aglomeracji zwiększy się odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej projekt wpisuje się w działania i kryteria związane z efektywnością energetyczną, promowaniem czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i mieszkanek Dąbrówki Wisłockiej. Zgłaszają oni/one do urzędu i zakładu komunalnego w Radomyślu Wlk. zainteresowanie podłączeniem swoich budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej. Jest to także istotne dla mieszkańców i mieszkanek, którzy planują budowę nowych domów. Coraz częściej podnoszony jest przy tym także aspekt prowadzenia działań przyjaznych dla środowiska i zapewnienia ochrony środowiska oraz nie zanieczyszczania wód gruntowych i gleby ściekami bytowymi.

Główne grupy docelowe

Głównymi grupami docelowymi są: mieszkańcy i mieszkanki Dąbrówki Wisłockiej, którzy/które będą mogli/mogły skorzystać z możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. To umożliwi im bezpośredni dostęp do gminnego systemu oczyszczania ścieków. Ponadto grupą docelową będą odwiedzający Dąbrówkę Wisłocką.

Wartość projektu: 4 603 160,52 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 682 528,41 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Logotypy Funduszy Europejskich dla Podkarpacia, flaga Polski, UE I logo Województwa Podkarpackiego.

 

28 czerwca 2024