1,5 miliona dla szkół i uczniów

Powiększ
1,5 miliona dla szkół i uczniów
„Łączymy siły - działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki” - taki tytuł nosi projekt realizowany od sierpnia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

- Środki na realizację projektu, a jest to niebagatelna kwota 1,5 mln zł, pozyskaliśmy z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego). Dzięki tym pieniądzom zorganizujemy dodatkowe zajęcia dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy, a także szkolenia dla nauczycieli. Ponadto 12 szkół zostanie doposażone w kolejne pomoce dydaktyczne – informuje burmistrz Józef Rybiński.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Radomyśl Wielki i Stowarzyszenia „Nasza Gmina”. Ze strony Gminy udział biorą wszystkie podstawówki, a ze strony Stowarzyszenia Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej i Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu.

Na co dokładnie przeznaczone zostaną pozyskane pieniądze? W ramach przedsięwzięcia zaplanowano cztery zadania:

1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 111 nauczycieli - przewidziano trzy formy szkoleń, łącznie 714 godzin;

2. Program rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych - zadanie polega na zorganizowaniu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku zajęć dodatkowych we wszystkich szkołach dla 636 uczniów. Łącznie zostanie zrealizowanych 8.046 godzin zajęć dodatkowych;

3. Doposażenie 12 szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach - w ramach tego zadania placówki oświatowe zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 645.293,65 zł;

4. Program dla 38 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zadanie obejmuje zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla 38 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pniu.

Czas trwania Projektu - 1.08.2018 - 30.06.2020

Łączna wartość Projektu - 1.533.226,93 zł

Wkład własny Partnerów (niefinansowy) - 76.772,16 zł

17 września 2018