Radni w komisjach

Powiększ
Radni w komisjach
Dziś podczas drugiej sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim ustalono składy komisji, w których radni pracować będą przez najbliższe pięć lat.

 

I tak, Komisję Rewizyjną będą tworzyć: Ferdynand Ryba – przewodniczący, Dorota Golec i Jan Kilian. Komisja skarg, wniosków i petycji obradować będzie w następującym składzie: Dorota Golec – przewodnicząca, Ferdynand Ryba. Zadania tych komisji określa ustawa o samorządzie gminnym.

Nowo powołaną Komisję Budżetowo-Gospodarczą tworzyć będą Jan Drąg, Andrzej Jarosz, Andrzej Jasina, Tomasz Kilian, Andrzej Węgrzyn. Z kolei Komisję Społeczną powołano w następującym składzie: Małgorzata Baran, Mateusz Gawryś, Marian Dziekan, Janusz Skrzyniarz i Stanisław Stec.

Do właściwości Komisji Budżetowo-Gospodarczej należą w szczególności sprawy z zakresu:

 1. budżetu, polityki gospodarczej, podatków lokalnych,
 2. gospodarowania mieniem komunalnym,
 3. rozwoju infrastruktury technicznej,
 4. administracji samorządowej, bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego,
 5. gospodarki wodnej, gospodarki leśnej,
 6. rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 7. handlu, usług dla ludności, działalności gospodarczej, transportu, łączności, drogownictwa,
 8. budownictwa, gospodarki przestrzennej,
 9. utrzymania czystości, zieleni,
 10. dróg i ulic, chodników,
 11. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, opiniowania planów remontów w budynkach komunalnych i sprawozdań z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 12. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 13. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 14. cmentarzy,
 15. ochrony środowiska.

Z kolei właściwości Komisji Społecznej należą w szczególności sprawy z zakresu:

1) kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego,

2) upowszechniania wypoczynku, kultury fizycznej i sportu,

3) rozwoju infrastruktury w zakresie oświaty, kultury i sportu,

4) rozwoju kultury i sztuki oraz twórczości i ochrony dziedzictwa kulturowego,

5) ochrony zdrowia,

6) profilaktyki i zapobiegania patologiom społecznym,

7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

8) rozwoju terenów rekreacyjnych.

30 listopada 2018