Komputery dla dzieci pracowników PGR

Powiększ
Komputery dla dzieci pracowników PGR
Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.


W związku z powyższym osoby zainteresowane wsparciem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz złożenia oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę.
Złożenie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie. W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie wraz ze zgodą wypełnia rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia pełnoletniego dokumenty wypełnia on sam.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Gmina Radomyśl Wielki będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Osoby spełniające kryteria uczestniczenia w projekcie mogą pobrać i złożyć do dnia 28 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim - pokój numer 20 (GZEAS) odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
UWAGA! Gmina będzie weryfikowała oświadczenia złożone przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności. W szczególności, będzie weryfikowane, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. W tym celu gmina będzie korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jej zasobach.
Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. po 28.10.2021 r. nie zostaną zakwalifikowane do Programu.
W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do oświadczenia.
Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego https://www.gov.pl/attachment/80c77d0c-99df-46e9-8ef6-23fbdd9cd6fa

Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia). https://www.gov.pl/attachment/e3d6a26d-44c4-4863-90e5-8f9ea6999276
Regulamin konkursu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr#

Zgoda-na-przetwarzanie-danych

 

25 października 2021