Inwestycyjny budżet na obecny rok

Powiększ
Inwestycyjny budżet na obecny rok
W tegorocznym budżecie gminy Radomyśl Wielki zapisano blisko 24 miliony złotych na inwestycje i remonty. To ponad ¼ wszystkich wydatków, co wskazuje na jego inwestycyjny charakter.

Przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim i w końcu samej rady, która przyjęła go jednomyślnie podczas sesji z 20 stycznia.

18 mln zł dochodów własnych

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie gminy na 2022 rok to 76,19 mln zł. Jedną z najważniejszych pozycji stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W tym roku osiągnąć mają 18,03 mln zł, z czego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowić będą – 7,89 mln zł, (317 tys. zł od osób prawnych). Pozostałe znaczące wpływy w tej pozycji gmina notuje z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2,39 mln zł i od osób fizycznych - 1,58 tys. zł. Z podatku rolnego od osób fizycznych ma wpłynąć ok. 450 tys. zł.

Na dochody bieżące składają się też subwencje w kwocie 29,87 mln zł (oświatowa - 19,4 mln zł, wyrównawcza i równoważąca) oraz dotacje celowe i środki zewnętrzne - 27,2 mln zł.

Wydatki inwestycyjne…

W budżecie na obecny rok planowane wydatki zamknęły się kwotą 88,76 mln zł. Z tego na same inwestycje przewidziano 22,7 mln zł i kolejne 1,22 mln zł na remonty. Ponownie spore inwestycje planowane są w drogownictwie. W dziale transport i łączność zaplanowano ponad 6 mln zł, z czego blisko 3 mln zł dotyczy samych tylko wydatków majątkowych, a 1 mln zł na remonty. Gmina oprócz realizacji swoich przedsięwzięć zamierza dofinansowywać także inwestycje powiatowe (1,5 mln zł na drogi i chodniki) i wojewódzkie (150 tys. zł na chodnik).

W dziale zaopatrywanie w wodę zapisano 3,33 mln zł i znalazły się w nim rozbudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Jamy (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 700 tys. zł) oraz budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej  w Podborzu i zbiornika wody czystej w Partyni o pojemności 200m³ (dofinansowanie z Polskiego Ładu - 1,75 mln zł).

Około 7,28 mln zł samorząd planuje przeznaczyć na budowę nowych budynków w pierzei radomyskiego rynku. Pierwszy to budowa obiektu przy ul. Rynek 13 (dofinansowanie z RFIL – 2,33 mln zł ). Kolejne dwa będą zlokalizowane przy ul. Rynek 6 i Rynek 18 (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 4,24 mln zł).

Wydatki inwestycyjne w gospodarce komunalnej mają wynieść ok. 4,6 mln zł, z czego głównym zadaniem będzie budowa oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3,77 mln zł).

Na inwestycje oświatowe przewidziano 745 tys. zł., a na infrastrukturę rekreacyjną i sportową 1,2 mln zł (w tym budowa terenów rekreacyjnych, placu zabaw w Radomyślu Wielkim, oświetlenia stadionów w Podborzu i Zgórsku).

… i bieżące

Jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie najwięcej gmina przeznacza na działalność oświatową i wychowanie (ok. 31 mln zł). Z tej puli 18,7 mln zł zarezerwowane zostało na działalność szkół podstawowych, a 5,9 mln zł na przedszkola. Na działania z zakresu działu rodzina gmina wyda 14,74 mln zł, w tym oczywiście są świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+ (ok. 7 mln zł) i świadczenia rodzinne i alimentacyjne (ok. 7,5 mln zł). W dziale pomoc społeczna znajduje się 3,86 mln zł. Na gospodarkę odpadami komunalnymi przewidziano 3,6 mln zł. Ponadto kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ma kosztować 1,22 mln zł.

25 stycznia 2022