Będzie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Powiększ
Będzie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Stowarzyszenie „Nasza Gmina” podpisało umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

Zadanie polega na zorganizowaniu na terenie Gminy Radomyśl Wielki wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego i rehabilitacyjnego.

Główny cel projektu: Poprawa jakości życia i samodzielności 60 osób starszych / potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru gminy miejsko-wiejskiej Radomyśl Wielki poprzez zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego i rehabilitacyjnego połączonego z nauką jego obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania oraz przeszkolenie z zakresu opieki i rehabilitacji 30 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (członków rodzin lub opiekunów prawnych) w okresie 1.04.2022 r. – 30.06.2023 r.

Cele szczegółowe projektu:

1. Zwiększenie dostępności sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego i rehabilitacyjnego dla 60 osób na terenie gminy Radomyśl Wielki w drodze utworzenia i funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego i rehabilitacyjnego w okresie 1.04.2022 r. – 30.06.2023r.

2. Wzrost poczucia pewności odnośnie właściwego sposobu pełnienia funkcji opiekuńczych wśród 30 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Radomyśl Wielki poprzez realizację szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji w okresie 1.06.2022 r. – 30.06.2023 r.

W ramach Projektu wypożyczalnia zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. W okresie trwania Projektu sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie.

Czas trwania Projektu: 1.04.2022 – 30.06.2023

Okres funkcjonowania wypożyczalni – 1.06.2022- 30.06.2023

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII: Integracja społeczna

Działanie 8.3: Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Numer umowy: RPPK.08.03.00-18-0001/21-00

Wartość projektu: 481.819,96 PLN

W tym wkład UE: 409.546,96 PLN

11 kwietnia 2022