Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p. zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 28 czerwca 2017 r. /środa/ o godz. 11.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego gminy Radomyśl Wielki za 2016 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Radomyślu Wielkim za 2016 rok.

7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  Komitetu Rewitalizacji;

b) zbycia prawa wieczystego użytkowania na rzecz dotychczasowego użytkownika nieruchomości  mienia  komunalnego;

c) zbycia  nieruchomości  mienia  komunalnego;

d) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2017 roku;

e) zmiany budżetu gminy na 2017 rok;

f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki;

g) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2017;

h) zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Radomyśl Wielki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

13. Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Miękoś

19 czerwca 2017