Bezwzględny zakaz spalania odpadów!

W związku z okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy Radomyśl Wielki, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców gminy.

PAMIĘTAJ !!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !

NIE WOLNO SPALAĆ:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO - POZA OPAŁEM:

 • papier, tekturę i drewno
 • opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka
 • trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.):

 • „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1289).

 • art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

            - pkt 1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów

            komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,

            porządkowym i technicznym;

            - pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

            oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami      odrębnymi”;

 • art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega

            karze grzywny”.

Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł., a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:

 • dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą

      zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu

      genetycznego oraz mają działanie alergiczne,

 • związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość - ich działanie polega

      na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu

      rozmnażających się komórek w organizmach żywych,

 • niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.

Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

Mając na uwadze zdrowie nas wszystkich rozpoczęły się kontrole palenisk domowych,
zwłaszcza w budynkach z których wydostający się dym z kominów może wskazywać na
spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze mogą wejść do budynku by zweryfikować czym właściciel nieruchomości pali w piecu. Osoby przyłapane na spalaniu odpadów powinny się liczyć z surowymi sankcjami !!!

 

Radomyśl Wielki, 12.10.2017 r.

 

 

Burmistrz

inż. Józef Rybiński

12 października 2017