Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p. zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 28 luty 2018 r. /środa/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4. Przedstawienie koncepcji Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki.

5.  Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018r.

6.  Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) podziału Gminy  Radomyśl Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

b) podziału gminy Radomyśl Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

c) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2018 roku;

d) zmiany budżetu gminy na 2018 rok;

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

8.  Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

22 lutego 2018