Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (tj. 35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy Prawo Wodne).

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają od Burmistrza Radomyśla Wielkiego informację o wysokości opłat zawierającej także szczegółowe obliczenia opłaty. Przepisy dają możliwość podmiotowi zobowiązanemu do złożenia reklamacji, jeśli nie będzie się zgadzał z wysokością opłaty.

Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.

Przewidujemy, że osoby zobowiązane do wniesienia opłat zostaną o tym powiadomione do 31 maja 2018 roku W przypadku dużej liczby osób zobowiązanych, termin przekazania informacji może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 w/w ustawy wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jak powierzchnia zabudowana wyłączona
z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. W związku
z powyższym proszę podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty o dokonanie
w terminie do 7 maja 2018 roku zgłoszenia zawierającego następujące informacje:

1. Całkowita powierzchnia nieruchomości (m2),

2. Powierzchnia zabudowy, w skład której wchodzą: zabudowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierzchnie wchodzące w skład nieruchomości (m2),

3. Powierzchnia biologicznie czynna tj. tereny zielone (m2),

4. Powierzchnia urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych (m2).

Niniejszą Informację w formie oświadczenia należy przekazać  do  Urzędu Miejskiego
w Radomyślu Wielkim, pokój nr 7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie Pani Bożena Rolle, tel. 14 680 89 16, e-mail: b.rolle@radomyslwielki.pl

 

Załączniki:


1. Oświadczenie dla celów naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (doc) (pdf).
2. Informacja Ministerstwa Środowiska.
3. Informacja o sposobie naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Radomyśl Wielki, 11.04.2018 r.

Z up. Burmistrza

Stanisław Lonczak
  Z-ca Burmistrza

16 kwietnia 2018