Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p. zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 30 maja 2018 r. /środa/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4.      Ocena zasobów pomocy społecznej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  lub znajdujących  w gminnej ewidencji zabytków;

b)   likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w  Janowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowcu;

c)   ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

d)   zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach,  szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli;

e)   zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Łączymy siły – działamy ! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010 - Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie; Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego;

f)  zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018;

g)  zmiany budżetu gminy na 2018 rok;

6.      Dyskusja nt. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Radomyśl Wielki;

7.      Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

8.      Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Miękoś

 

23 maja 2018