Ogłoszenie o naborze wniosków

na dofinansowanie wymiany piecy na paliwo stałe (węgiel, miał, drewno)

Burmistrz Radomyśla Wielkiego na podstawie §6 ust.1 Uchwały nr XXXVII/332/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór wniosków o dotację na wymianę piecy węglowych na nowe piece; węglowe 5 klasy ekologiczności oraz gazowe i urządzenia dopalające dym. Kwota dofinansowania do zakupu piecy wynosi 5 000 zł a do urządzeń dopalających dym 1200 zł, ale nie więcej niż 70% ceny brutto zakupu pieców i urządzeń.

 1. Wnioski o dotację wg wzoru ustalonego w/w uchwale Rady Miejskiej należy składać do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pokój 24 sekretariat (II piętro) od dnia 20 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz wnioski o dotacje są dostępne na stronie internetowej gminy Radomyśl Wielki oraz w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim i u sołtysów.
 2. Zadanie wymiany pieca należy zrealizować nie później niż do 9 listopada 2018 roku i złożyć wniosek o wypłatę dotacji w terminie 21 dni po realizacji zadania nie później niż do 30 listopada 2018 roku.
 3.  W budżecie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 roku na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła ujęta została kwota 500 000 zł.
 4. O przyznaniu dotacji będzie decydowała kolejność złożenia wniosków oraz kwota przeznaczona na dotacje.
 5. Z wnioskodawcami którzy uzyskali dofinansowanie Gmina zawrze stosowną umowę. Wnioski, które nie uzyskają dotacji ze względu na wyczerpanie się środków finansowych w budżecie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.
 6. Dotacja nie obejmuje finansowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dotację.

 

Załączniki

 1. Wniosek o dotację celową  
 2. Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju
 3. Wzór szczegółowego kosztorysu
 4. Umowa o udzielenie dotacji
 5. Wniosek o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła
 6. Wzór protokołu demontażu pieca na paliwo stałe
 7. Wzór protokołu odbioru instalacji nowego źródła ciepła
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
13 sierpnia 2018