Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 17 października 2018 r. /środa/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wręczenie Honorowych Odznaczeń „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.      Określenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Radomyśl Wielki na 2019 rok.

6.      Przyjęcie programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

7.      Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania i informacje.

8.      Zamknięcie sesji.

11 października 2018