Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 19 grudzień 2018 r. /środa/ o godz. 12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki. (materiały dostępne na stronie www.radomyslwielki.pl)

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 2”.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję  2018 – 2023.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję  2018 – 2023;

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

11 grudnia 2018