Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 28 grudzień 2018 r. /piątek/ o godz. 12.30 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów osiedla i sołectw w Gminie Radomyśl Wielki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

-/ Jan Miękoś

27 grudnia 2018