Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 28 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2019 r.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2019 roku;

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2019 roku (drogi/chodniki),

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2019 roku (sprzęt rehabilitacyjny).

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

15 stycznia 2019