Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 944) oraz art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

 

§2

  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
  2. Wyniki konkursu ofert zostaną zamieszczone:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

 

§3

Konkurs o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

Pliki do pobrania
29 stycznia 2019