Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 22 luty 2019 r. /piątek/ o godz. 14.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.  Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2019 r.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu wspierania rodziny w  Gminie Radomyśl Wielki na lata 2019-2021".  

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Generała Władysława Sikorskiego w Radomyślu Wielkim. (Projekt Statutu Szkoły Podstawowej- pobierz)  

7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Wyróżnienia „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radomyśl Wielki na 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania na rzecz dotychczasowego użytkownika nieruchomości mienia komunalnego.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

Przebieg obrad sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, transmitowany będzie pod adresem: www.radomyslwielki.pl

 

15 lutego 2019